Aktualności

 • 2020-12-21

  aktualnosci

  Komisja publikuje zalecenia dotyczące krajowych planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej

  Komisja opublikowała komunikat i zalecenia dla każdego państwa członkowskiego, aby wspomóc te państwa w sporządzaniu ich planów strategicznych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Zalecenia są częścią dialogu między Komisją a państwami członkowskimi prowadzonego w celu wsparcia ich we wdrażaniu WPR od 2023 r. oraz zapewnienia, aby ich plany strategiczne WPR przyczyniały się w ambitny sposób do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu.

 • 2020-12-21

  aktualnosci

  Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

  Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności („Instrument”).

 • 2020-12-20

  aktualnosci

  Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE: wzmocnienie pozycji obywateli i ochrona ich praw

  Komisja opublikowała sprawozdanie na temat obywatelstwa UE za 2020 r., w którym podsumowano postępy poczynione w zakresie obywatelstwa UE od czasu ostatniego sprawozdania z 2017 r. W sprawozdaniu określono również nowe priorytety i działania na rzecz wzmocnienia pozycji obywateli UE, takie jak aktualizacja wytycznych UE w sprawie swobodnego przemieszczania się, z uwzględnieniem wniosków wyciągniętych z pandemii COVID-19.

 • 2020-12-19

  aktualnosci

  Polityka rolna UE 2021-2022: zatwierdzone przepisy przejściowe i €8 mld pomocy

  Posłowie zatwierdzili przepisy zapewniające płynne przejście z obecnej do przyszłej polityki rolnej UE oraz pomoc dla producentów żywności i obszarów wiejskich w wysokości €8 mld.

 • 2020-12-18

  aktualnosci

  Europa na miarę ery cyfrowej: Komisja proponuje nowe zasady dla platform cyfrowych

  Komisja zaproponowała ambitną reformę przestrzeni cyfrowej, kompleksowy zestaw nowych przepisów dotyczących wszystkich usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, internetowych platform handlowych i innych platform internetowych działających w Unii Europejskiej: akt prawny o usługach cyfrowych oraz akt prawny o rynkach cyfrowych.

 • 2020-12-17

  aktualnosci

  Drużyna Europy: ruszyła platforma Digital4Development, która pomoże w kształtowaniu sprawiedliwej cyfrowej przyszłości na całym świecie

  Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen oficjalnie uruchomiła platformę Digital4Development (Cyfryzacja na rzecz rozwoju – D4D) w obecności przedstawicieli pięciu założycielskich państw członkowskich, w ramach niemieckiej prezydencji w Radzie UE. Platforma łączy kluczowe zainteresowane strony z państw członkowskich UE, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego i instytucji finansowych w duchu „Drużyny Europy”, a jej głównymi celami są: zwiększenie inwestycji w transformację cyfrową krajów partnerskich; propagowanie kompleksowego zbioru opartych na wartościach przepisów na rzecz gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego na całym świecie; propagowanie silniejszego i bardziej strategicznego zaangażowania UE w międzynarodowe partnerstwa cyfrowe.

 • 2020-12-17

  aktualnosci

  Cyfrowa dekada: Komisja uruchamia plan działania na rzecz odbudowy i transformacji unijnego sektora medialnego i audiowizualnego

  Komisja przyjęła plan działania na rzecz odbudowy i transformacji unijnego sektora medialnego i audiowizualnego. Sektory te, szczególnie dotknięte kryzysem związanym z koronawirusem, mają zasadnicze znaczenie dla demokracji, różnorodności kulturowej Europy i jej autonomii cyfrowej. Plan działania koncentruje się na trzech obszarach działalności i dziesięciu konkretnych działaniach, które mają pomóc sektorowi medialnemu w wyjściu z kryzysu poprzez zapewnienie płynności i wsparcia finansowego oraz w transformacji poprzez pobudzenie inwestycji służących wdrożeniu transformacji zarówno cyfrowej, jak i ekologicznej. Jednocześnie działania te mają zapewnić odporność tego sektora w przyszłości i wzmocnić pozycję obywateli i przedsiębiorstw w Europie.

 • 2020-12-16

  aktualnosci

  Komisja proponuje zmianę przepisów dotyczących transgranicznej infrastruktury energetycznej zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem

  Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący przeglądu unijnych przepisów w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych (rozporządzenie TEN-E) w celu lepszego wsparcia modernizacji transgranicznej infrastruktury energetycznej w Europie i osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Dokonanie przez Europę postępu w przechodzeniu do neutralnej dla klimatu gospodarki wykorzystującej czystą energię wymaga nowej infrastruktury dostosowanej do nowych technologii. Polityka TEN-E wspiera tę transformację poprzez projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, które muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów UE w zakresie redukcji emisji do 2030 r. oraz neutralności klimatycznej do 2050 r. Zmienione rozporządzenie będzie nadal służyć zapewnianiu, by nowe projekty odpowiadały celom w zakresie integracji rynku, konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw.

 • 2020-12-15

  aktualnosci

  Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie programu „Cyfrowa Europa” o wartości 7,5 mld euro

  Komisja z zadowoleniem przyjęła porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi w sprawie pierwszego programu UE, którego celem jest przyspieszenie ożywienia gospodarczego i pobudzanie transformacji cyfrowej w Europie. Negocjacje trójstronne zostały zakończone, w oczekiwaniu na ostateczne zatwierdzenie tekstów prawnych przez Parlament Europejski i Radę.

 • 2020-12-15

  aktualnosci

  Europejski Fundusz Obronny: posłowie osiągają porozumienie z Radą

  Posłowie do PE wraz z niemiecką prezydencją Rady osiągnęli w poniedziałek porozumienie w sprawie przeznaczenia 7,9 mld euro na wsparcie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie obronności.