Aktualności

2019-11-27

wydarzenia

Eurobarometr o jakości powietrza

Wyniki nowego badania Eurobarometr: większość Europejczyków uważa, że UE powinna zaproponować dodatkowe środki w celu rozwiązania problemów związanych z jakością powietrza.


Badanie przeprowadzono w 28 państwach członkowskich UE między 11 a 29 września 2019 r. Bezpośrednie wywiady przeprowadzono z 27 565 respondentami z różnych grup społecznych i demograficznych. Odpowiedzi udzielano w języku ojczystym.

Niniejsze specjalne badanie Eurobarometr jest kontynuacją badania Eurobarometr Flash przeprowadzonego we wrześniu 2012 r. na ten sam temat. Wiele pytań z badania Flash Eurobarometr zostało powtórzone w niniejszym specjalnym badaniu Eurobarometr. W ramach specjalnego badania Eurobarometr dotyczącego postaw Europejczyków wobec środowiska naturalnego, przeprowadzonego w październiku 2017 r., wykorzystano również niektóre z pytań zadanych w ramach badania Flash Eurobarometr z 2012 r.

Badanie to miało na celu uzyskanie pełniejszego obrazu, jeśli chodzi o poziom świadomości problemów dotyczących jakości powietrza; postrzeganie zmian jakości powietrza w ciągu ostatnich dziesięciu lat; rolę różnych podmiotów w promowaniu dobrej jakości powietrza; najskuteczniejsze sposoby rozwiązywania problemów związanych z jakością powietrza; preferowany poziom działań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z jakością powietrza; znajomość unijnych norm jakości powietrza i opinie na ich temat oraz poparcie dla dodatkowych działań UE w celu rozwiązania tych problemów.

Wyniki badania Eurobarometr pojawiły się tuż przed otwarciem unijnego Forum na rzecz Czystego Powietrza, które odbędzie się w dniach 28–29 listopada 2019 r. w Bratysławie. Forum skupi się na następujących czterech obszarach: zdrowie i jakość powietrza; energia i jakość powietrza; rolnictwo i jakość powietrza oraz mechanizmy finansowania czystego powietrza.

Ponad 30 prelegentów reprezentujących rządy, przemysł i organizacje pozarządowe podzieli się swoimi poglądami na temat poprawy jakości powietrza i będzie dyskutować na temat opracowywania i wdrażania skutecznych europejskich, krajowych i lokalnych polityk, projektów i programów dotyczących powietrza.

Według nowego badania Eurobarometr ponad dwie trzecie Europejczyków uważa, że Unia Europejska powinna zaproponować dodatkowe środki w celu poprawy jakości powietrza. Spośród ponad 27 tys. obywateli, z którymi przeprowadzono rozmowy we wszystkich państwach członkowskich, ponad połowa jest zdania, że gospodarstwa domowe, producenci samochodów, producenci energii, rolnicy i władze publiczne nie podejmują wystarczających działań na rzecz dobrej jakości powietrza.

Komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, powiedział: Z zadowoleniem obserwuję, że tak wielu Europejczyków popiera działania na rzecz poprawy jakości powietrza. W UE zanieczyszczenie powietrza co roku powoduje ponad 400 tys. przedwczesnych zgonów, a społeczeństwo płaci ogromną cenę m.in. za opiekę zdrowotną, utracone dni pracy oraz szkody w uprawach i budynkach. Komisja zapewnia państwom członkowskim i przedsiębiorstwom wiedzę fachową, wymianę najlepszych praktyk oraz wytyczne, jak również wsparcie dla inwestycji i finansowania na rzecz poprawy jakości powietrza dla wszystkich obywateli. Jednocześnie jednak – w przypadku nieprzestrzegania unijnych przepisów – podejmujemy kroki prawne przeciwko państwom członkowskim.

Badanie ujawniło również potrzebę lepszej kampanii informacyjnej – zwłaszcza na poziomie krajowym – na temat jakości powietrza. Większość respondentów nie czuje się dobrze poinformowana o problemach związanych z jakością powietrza w swoim kraju. W porównaniu z badaniem z 2017 r. więcej respondentów jest skłonnych sądzić, że przez ostatnie dziesięć lat jakość powietrza się pogorszyła – nawet jeśli w rzeczywistości dane dotyczące jakości powietrza z tego okresu wskazują na znaczną poprawę.

W maju 2018 r. Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera przyjęła komunikat „Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich”, w którym określono środki, jakie powinny wprowadzić podmioty krajowe, regionalne i lokalne w celu poprawy jakości powietrza w Europie. Ponadto Komisja podejmuje kroki prawne w celu ochrony obywateli przed zanieczyszczeniem powietrza, kierując do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko państwom członkowskim, które nie przestrzegają unijnych przepisów dotyczących jakości powietrza. Komisja zacieśnia również współpracę z państwami członkowskimi poprzez nawiązywanie „dialogów w sprawie czystego powietrza” z właściwymi władzami. W najbliższych dniach, 28 i 29 listopada 2019 r., w Bratysławie odbędzie się Forum na rzecz Czystego Powietrza, które będzie okazją dla decydentów i zainteresowanych stron do wymiany informacji i wspierania realizacji europejskiej, krajowej i lokalnej polityki w sprawie powietrza.

Główne wyniki nowego specjalnego badania Eurobarometr na temat stosunku Europejczyków do jakości powietrza przedstawiają się następująco:

 

 

załączniki