Aktualności

2021-03-10

wydarzenia

Sondaż przeprowadzony w UE pokazuje poparcie dla Konferencji o Przyszłości Europy

3/4 Europejczyków uważa, że Konferencja o Przyszłości Europy będzie miała pozytywny wpływ na demokrację w UE. Sześciu na dziesięciu Europejczyków zgadza się, że kryzys związany z koronawirusem skłonił ich do refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej. Zdecydowana większość Europejczyków (92%) we wszystkich państwach członkowskich uważa, że głosy obywateli UE powinny być bardziej uwzględniane przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości Europy.
Ogólnoeuropejski sondaż pokazuje, że obywatele UE popierają rozpoczęcie Konferencji na Temat Przyszłości Europy.


 

Parlament Europejski i Komisja Europejska publikują dzisiaj wyniki pierwszego w historii badania Eurobarometr przeprowadzonego wspólnie przez te dwie instytucje. Specjalne badanie Eurobarometr na temat przyszłości Europy przeprowadzono między 22 października a 20 listopada 2020 r. w 27 państwach członkowskich UE.

Wyniki badania, opublikowane przed podpisaniem wspólnej deklaracji dotyczącej Konferencji o przyszłości Europy, pokazują, że zdecydowana większość (92 proc.) we wszystkich państwach członkowskich domaga się, aby opinie obywateli były większym stopniu uwzględniane przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości Europy”.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy ma to właśnie na celu: będzie stanowić nowe forum publiczne dla otwartej, sprzyjającej włączeniu, przejrzystej i zorganizowanej debaty z Europejczykami na temat kwestii mających dla nich znaczenie i wpływających na ich życie codzienne.


1.Konferencja o przyszłości Europy

Trzy czwarte Europejczyków uważa, że Konferencja o przyszłości Europy będzie miała pozytywny wpływ na demokrację w UE: 76 proc. zgadza się, że stanowi ona znaczący postęp w dziedzinie demokracji w UE (25 proc. „całkowicie się zgadza”, a 51 proc. „raczej się zgadza”), przy czym zdecydowana większość popiera tę opinię w każdym państwie członkowskim UE.


Respondenci uważają, że należy aktywnie zaangażować osoby ze wszystkich środowisk (51 proc.); 47 proc. respondentów jest zdania, że osoby młode powinny odgrywać ważną rolę; podobnie jak rządy krajowe (42 proc.) i pracownicy naukowi, eksperci, intelektualiści i naukowcy (40 proc.). Nieco ponad połowa Europejczyków (51 proc.) sama chciałaby się zaangażować, przy czym najbardziej entuzjastycznie nastawieni są respondenci z Irlandii (81 proc.), a w dalszej kolejności mieszkańcy Belgii (64 proc.), Luksemburga (63 proc.) i Słowenii (63 proc.).


2. Głos obywateli w UE

Chociaż głosowanie w wyborach europejskich jest wyraźnie postrzegane (przez 55 proc. respondentów) jako najskuteczniejszy sposób zapewnienia, by głosy były słyszalne przez decydentów na szczeblu UE, istnieje bardzo silne poparcie dla rozwiązania zakładającego większy wpływ obywateli UE na decyzje dotyczące przyszłości Europy. Spośród 92 proc. respondentów uważających, że opinie obywateli UE powinny być w większym stopniu uwzględniane, 55 proc. „całkowicie się zgadza”, 37 proc. „raczej się zgadza”. Jedynie 6 proc. nie zgadza się z tym stwierdzeniem.


3. Przyszłość Europy

Sześciu na dziesięciu Europejczyków zgadza się co do tego, że kryzys wywołany koronawirusem skłonił ich do refleksji nad przyszłością Unii Europejskiej (19 proc. „całkowicie się zgadza”, 41 proc. “raczej się zgadza”), natomiast 39 proc. nie zgadza się (23 proc. „raczej się nie zgadza”, a 16 proc. „całkowicie się nie zgadza”). Respondenci poproszeni o wytypowanie zmian, których chcieliby doświadczyć z myślą o przyszłości Europy najczęściej wskazywali dwie zmiany: porównywalne standardy życia (35 proc.) i większą solidarność między państwami członkowskimi (30 proc.) .Europejczycy priorytetowo traktują również rozwój wspólnej polityki zdrowotnej (25 proc.) i porównywalne standardy edukacyjne (22 proc.).


4. Atuty i wyzwania

Zdaniem Europejczyków głównymi atutami UE jest poszanowanie przez nią demokracji, praw człowieka i praworządności (32 proc.) oraz jej potęga gospodarcza, przemysłowa i handlowa (30proc.) . Poszanowanie demokracji, praw człowieka i praworządności w UE jest uznawane za najważniejszy (lub wspólny najważniejszy) atut w 14 krajach, przy czym ten punkt widzenia jest szczególnie widoczny w Szwecji, gdzie 58 proc. uważa to za kluczowy atut. Potęga gospodarcza, przemysłowa i handlowa UE postrzegana jest jako najważniejszy (lub wspólny najważniejszy) atut w dziewięciu krajach, przed wszystkim w Finlandii (45 proc.) i Estonii (44 proc.) . Zmiana klimatu jest wyraźnie postrzegana jako główne globalne wyzwanie wpływające na przyszłość UE. 45 proc. Europejczyków uważa zmianę klimatu za główne wyzwanie. Drugim i trzecim najczęściej wymienianym problemem (podobny odsetek Europejczyków) jest terroryzm (38 proc.) i zagrożenia dla zdrowia (37 proc.) . Z kolei czwartym najczęściej wymienianym wyzwaniem przez nieco ponad jedną czwartą Europejczyków (27 proc.) są przymusowa migracja i przymusowe wysiedlenia.

Kontekst

Specjalne badanie Eurobarometr nr 500 pt. „Przyszłość Europy” (EB94.1) przeprowadzono między 22 października a 20 listopada 2020 r. w 27 państwach członkowskich UE na wspólne zlecenie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Pytania zawarte w badaniu zadawano osobiście. Gdy było to konieczne z powodu pandemii, niektóre rozmowy prowadzano przez internet. Łącznie przeprowadzono około 27 034 rozmów.

załączniki