Aktualności

2021-10-11

wydarzenia

Środki UE gwarantujące bezpieczną i zieloną energię

Od ogrzewania po transport, energia jest niezbędna w codziennym życiu, ale jest także największym źródłem emisji. Przeczytaj o rozwiązaniach UE w zakresie dekarbonizacji tego sektora.


Sektor energetyczny emituje najwięcej gazów cieplarnianych w UE - odpowiada za ponad trzy czwarte emisji. Obejmuje produkcję energii elektrycznej, ogrzewanie i transport, niezbędne w życiu codziennym. Aby osiągnąć ambitny cel neutralności klimatycznej UE do 2050 r., należy drastycznie ograniczyć emisje w tym sektorze.

W 2021 r. gaz i prąd osiągnęły rekordowe ceny. UE jest silnie uzależniona od importu energii, zwłaszcza gazu ziemnego (90%) i ropy (97%), dlatego zakłócenia mogą spowodować wzrost cen. Lepsza współpraca i wzajemne połączenia sieci energetycznych oraz rozwój odnawialnych źródeł energii mogłyby pomóc krajom UE w zabezpieczeniu dostaw energii.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o propozycjach, nad którymi pracuje UE, aby zmniejszyć emisje z sektora energetycznego i zagwarantować bezpieczeństwo dostaw.

Lepsze połączenia między krajami UE
Połączenie infrastruktur energetycznych między krajami UE może pomóc w zabezpieczeniu zróżnicowanych dostaw energii i usprawnić łagodzenie ewentualnych zakłóceń.

Aby osiągnąć swoje cele klimatyczne, UE dokonuje obecnie przeglądu przepisów dotyczących finansowania transgranicznych projektów infrastruktury energetycznej. Co dwa lata tworzona jest lista kluczowych projektów infrastrukturalnych, które mogą korzystać z uproszczonego systemu zezwoleń i prawa do ubiegania się o dofinansowanie z UE.

Członkowie parlamentarnej Komisji ds Energii chcą powstrzymać UE przed finansowaniem projektów związanych z gazem ziemnym, a zamiast tego przekierować inwestycje w infrastrukturę wodorową oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Parlament przeprowadzi negocjacje na temat tych przepisów z Radą Europejską.

Ekologiczny wodór
Gdy wodór jest wykorzystywany jako źródło energii, nie emituje gazów cieplarnianych, co oznacza, że może pomóc w dekarbonizacji sektorów, w których trudno jest zmniejszyć emisje CO2. Szacuje się, że do 2050 r. wodór może zaspokoić 20-50% zapotrzebowania UE na energię w transporcie i 5-20% w przemyśle.

Aby być zrównoważony, wodór musi być wytwarzany przy użyciu odnawialnej energii elektrycznej. Posłowie do PE podkreślali znaczenie wyraźnego rozróżnienia między wodorem odnawialnym i niskoemisyjnym, a także stopniowe wycofywanie wodoru pochodzącego z paliw kopalnych.

Morskie źródła odnawialne
Obecnie wiatr jest jedynym przybrzeżnym odnawialnym źródłem energii wykorzystywanym na skalę komercyjną, ale UE poszukuje innych źródeł, takich jak energia pływów i fal, pływające farmy słoneczne i glony do produkcji biopaliw.

Komisja Europejska zaproponowała projekt unijnej strategii radykalnego zwiększenia produkcji energii elektrycznej z morskich źródeł odnawialnych, dzięki której sama moc morskich elektrowni wiatrowych wzrosłaby z 12 GW dzisiaj do 300 GW do 2050 roku. Parlament określi swoje stanowisko w tej sprawie.

Bardziej ambitne cele
Zarówno zwiększenie udziału energii odnawialnej, jak i poprawa efektywności energetycznej są potrzebne w celu dekarbonizacji sektora energetycznego. Zgodnie z przepisami w sprawie realizacji celów Zielonego Ładu, Komisja Europejska zaproponowała aktualizację celów zarówno w zakresie energii odnawialnej (obecnie 32% do 2030 r.), jak i efektywności energetycznej (32,5% do 2030 r.).

załączniki