Aktualności

2020-02-10

wydarzenia

Zaproszenie do składania wniosków - pilot action on engaging citizens in the implementation of cohesion policy

W ramach niniejszego zaproszenia DG REGIO Komisji stara się wyrazić zainteresowanie ze strony instytucji zarządzających (IZ) i instytucji pośredniczących (IB) programów Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS), które chcą skorzystać ze wsparcia eksperckiego w celu bliższego zbadania współpraca z obywatelami i / lub organizacjami społeczeństwa obywatelskiego przy wdrażaniu polityki spójności.


Prace będą prowadzone w ramach akcji pilotażowej. Uczestniczące IZ / IP otrzymają wsparcie, w jaki sposób najlepiej zaangażować obywateli w strategiczne decyzje dotyczące wdrażania krajowych / regionalnych programów operacyjnych i / lub szczegółowych celów polityki, np. W odniesieniu do monitorowania inwestycji i oceny wpływu lub wyników inwestycji w politykę spójności w ich terytorium.

DG REGIO będzie współpracować i wykorzystywać wiedzę specjalistyczną Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w celu wdrożenia programu pilotażowego. OECD zapewni ekspercką pomoc i mentoring uczestniczącym IZ / IP.

Doświadczenia z projektu pilotażowego zostaną rozpowszechnione i zostaną wykorzystane w refleksjach na temat tego, jak zwiększyć zaangażowanie obywateli w zarządzanie / wdrażanie polityki spójności.

Kluczowymi wynikami projektu pilotażowego będą zalecenia dotyczące ulepszenia istniejących praktyk i / lub wprowadzenia nowych inicjatyw, które mają zostać podjęte przez wybrane IZ / IP w celu zwiększenia zaangażowania obywateli we wdrażanie polityki spójności oraz plan działania dotyczący tego, jak rozwałkuj je. Plan działania zostanie opracowany we współpracy z IZ / IB.

Kto może złożyć wniosek w ramach tego zaproszenia?

Instytucje zarządzające wyrażają zainteresowanie krajowymi lub regionalnymi programami operacyjnymi współfinansowanymi z EFRR i / lub Funduszu Spójności. Odpowiednie krajowe organy koordynujące (w zależności od konkretnego kontekstu krajowego) również powinny zostać poinformowane o wniosku.

Zapoznaj się z:

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

 

Kontakt: REGIO-E1-ADMINISTRATIVE-CAPACITY@ec.europa.eu

Więcej informacji tutaj.

załączniki