Aktualności

2023-09-07

wydarzenia

Akt o rynkach cyfrowych: Komisja wskazała sześciu strażników dostępu

Komisja Europejska wskazała po raz pierwszy sześciu strażników dostępu – firmy Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta i Microsoft – na podstawie aktu o rynkach cyfrowych.


Wskazaniem objęto łącznie 22 podstawowe usługi platformowe świadczone przez strażników dostępu. Wspomnianych sześciu strażników dostępu będzie miało teraz sześć miesięcy na zapewnienie pełnej zgodności z obowiązkami określonymi w akcie o rynkach cyfrowych w odniesieniu do każdej ze wskazanych podstawowych usług platformowych, które świadczą.

Na podstawie aktu o rynkach cyfrowych Komisja Europejska może wskazać platformy cyfrowe jako „strażników dostępu”, jeżeli stanowią one – ze względu na świadczone przez nie podstawowe usługi platformowe – ważny punkt dostępu umożliwiający przedsiębiorstwom docieranie do konsumentów. Dzisiejsze decyzje o wskazaniu wydano w następstwie trwającego 45 dni procesu przeglądu przeprowadzonego przez Komisję po tym, jak firmy Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft i Samsung powiadomiły Komisję o tym, że potencjalnie kwalifikują się jako strażnicy dostępu.

Jednocześnie Komisja rozpoczęła cztery badania rynku w celu dogłębniejszej oceny stanowisk przedstawionych przez firmy Microsoft i Apple, które argumentują, że pomimo osiągnięcia progów niektóre z ich podstawowych usług platformowych nie powinny kwalifikować się jako punkty dostępu:

  • Microsoft: Bing, Edge i Microsoft Advertising
  • Apple: iMessage

Zgodnie z aktem o rynkach cyfrowych badania te mają na celu ustalenie, czy zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiły wystarczająco uzasadnione kontrargumenty na to, że przedmiotowe usługi nie powinny zostać wskazane. Badanie to powinno zostać zakończone w ciągu maksymalnie 5 miesięcy.

Komisja rozpoczęła również badanie rynku w celu dalszej oceny, czy system operacyjny iPadOS firmy Apple należy wskazać jako strażnika dostępu, chociaż nie osiągnął on wspomnianych progów. Zgodnie z aktem o rynkach cyfrowych badanie to powinno zostać zakończone w ciągu maksymalnie 12 miesięcy.

Ponadto Komisja stwierdziła, że chociaż Gmail, Outlook.com i Samsung Internet Browser (przeglądarka internetowa firmy Samsung) osiągnęły progi określone w akcie o rynkach cyfrowych, co pozwala zakwalifikować je jako strażników dostępu, firmy Alphabet, Microsoft i Samsung przedstawiły wystarczająco uzasadnione argumenty wskazujące, że usługi te nie kwalifikują się jako punkty dostępu w odniesieniu do odpowiednich podstawowych usług platformowych. W związku z tym Komisja postanowiła nie wskazywać Gmail, Outlook.com i Samsung Internet Browser jako podstawowych usług platformowych. Oznacza to, że firmy Samsung nie wskazano jako strażnika dostępu w odniesieniu do jakiejkolwiek podstawowej usługi platformowej.

Kolejne kroki w przypadku wskazanych strażników dostępu

Wskazani strażnicy dostępu mają teraz sześć miesięcy na zastosowanie się do obszernego wykazu nakazów i zakazów zawartego w akcie o rynkach cyfrowych, dzięki czemu użytkownicy końcowi i użytkownicy biznesowi korzystający z usług oferowanych przez strażników dostępu uzyskają większy wybór i większą swobodę. Niektóre z obowiązków zaczną jednak obowiązywać od momentu wskazania, na przykład obowiązek informowania Komisji o każdej planowanej koncentracji. Do wskazanych przedsiębiorstw należy zapewnienie i wykazanie skutecznego przestrzegania obowiązków. W tym celu muszą one przedłożyć w terminie 6 miesięcy szczegółowe sprawozdanie, w którym opiszą, w jaki sposób wywiązują się z każdego z obowiązków przewidzianych w akcie o rynkach cyfrowych.

Komisja będzie monitorować skuteczne wdrażanie i przestrzeganie tych obowiązków. W przypadku gdy strażnik dostępu nie wywiązuje się z obowiązków określonych w akcie o rynkach cyfrowych, Komisja może nałożyć grzywnę w wysokości do 10 proc. całkowitego światowego obrotu danego przedsiębiorstwa, przy czym grzywna ta może wzrosnąć do 20 proc. w przypadku powtarzających się naruszeń. W przypadku systematycznych naruszeń Komisja jest również uprawniona do zastosowania dodatkowych środków zaradczych, takich jak zobowiązanie strażnika dostępu do sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części lub zakazanie strażnikowi dostępu nabywania dodatkowych usług, w związku z którymi stwierdzono systematyczne nieprzestrzeganie obowiązków.

W przyszłości dodatkowe przedsiębiorstwa mogłyby zostać objęte obowiązkiem składania Komisji powiadomienia zgodnie z aktem o rynkach cyfrowych na podstawie ich samooceny dokonanej w odniesieniu do odpowiednich progów. W tym kontekście Komisja prowadzi konstruktywny dialog ze wszystkimi przedsiębiorstwami, których może to dotyczyć.

Kontekst

Akt o rynkach cyfrowych ma zapobiegać narzucaniu przez strażników dostępu przedsiębiorstwom i użytkownikom końcowym niesprawiedliwych warunków oraz ma zapewnić otwarty dostęp do ważnych usług cyfrowych.

Wraz z aktem o rynkach cyfrowych Komisja zaproponowała w grudniu 2020 r. również akt o usługach cyfrowych, aby zaradzić negatywnym konsekwencjom niektórych zachowań platform internetowych działających w charakterze cyfrowych strażników dostępu na jednolitym rynku UE.

Akt o rynkach cyfrowych, obowiązujący od listopada 2022 r. i stosowany od maja 2023 r., ma na celu zapewnienie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym. Akt ten reguluje strażników dostępu, czyli duże platformy internetowe, które zapewniają ważny punkt dostępu umożliwiający użytkownikom biznesowym dotarcie do konsumentów, a które ze względu na swoją pozycję mogą być źródłem wąskich gardeł w gospodarce cyfrowej.

Przyjmuje się, że przedsiębiorstwa, które świadczą co najmniej jedną z dziesięciu podstawowych usług platformowych wymienionych w akcie o rynkach cyfrowych, są strażnikami dostępu, jeżeli spełniają wymienione poniżej kryteria. Te podstawowe usługi platformowe to: usługi pośrednictwa internetowego, takie jak sklepy z aplikacjami, wyszukiwarki internetowe, serwisy społecznościowe, niektóre usługi przesyłania wiadomości, usługi platformy udostępniania plików wideo, wirtualni asystenci, przeglądarki internetowe, usługi przetwarzania w chmurze, systemy operacyjne, internetowe platformy handlowe i usługi reklamowe. Jedno przedsiębiorstwo może zostać uznane za strażnika dostępu w odniesieniu do kilku podstawowych usług platformowych.

Istnieją trzy główne kryteria ilościowe pozwalające domniemywać, że przedsiębiorstwo jest strażnikiem dostępu zgodnie z definicją zawartą w akcie o rynkach cyfrowych: (i) jeżeli przedsiębiorstwo osiąga określony roczny obrót w Europejskim Obszarze Gospodarczym i świadczy podstawową usługę platformową w co najmniej trzech państwach członkowskich UE, (ii) jeżeli przedsiębiorstwo świadczy podstawową usługę platformową, z której korzysta ponad 45 mln aktywnych miesięcznie użytkowników końcowych mających siedzibę lub miejsce pobytu w UE oraz ponad 10 000 aktywnych rocznie użytkowników biznesowych mających siedzibę w UE oraz (iii) jeżeli przedsiębiorstwo spełniało drugie kryterium w każdym z ostatnich trzech lat.

W akcie o rynkach cyfrowych określono szereg konkretnych obowiązków, których strażnicy dostępu będą musieli przestrzegać, a które obejmują m.in. zakaz określonych zachowań zgodnie z wykazem nakazów i zakazów.

W akcie o rynkach cyfrowych uprawniono również Komisję do prowadzenia badań rynku w celu: (i) wskazania przedsiębiorstw jako strażników dostępu na podstawie kryteriów jakościowych, (ii) aktualizacji, w razie potrzeby, obowiązków strażników dostępu oraz (iii) opracowania środków zaradczych w celu przeciwdziałania systematycznym naruszeniom przepisów aktu o rynkach cyfrowych.

 

 

załączniki

Update cookies preferences