Aktualności

 • 2021-05-14

  aktualnosci

  Cyfrowa dekada Europy: Komisja rozpoczyna konsultacje i debatę na temat unijnych zasad cyfrowych

  W związku z komunikatem z 9 marca w sprawie dekady cyfrowej Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne z myślą o opracowaniu zbioru zasad służących wspieraniu i promowaniu wartości UE w przestrzeni cyfrowej. Konsultacje potrwają do 2 września. Ich celem jest rozpoczęcie szerokiej debaty społecznej i zebranie opinii obywateli, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstw, administracji i wszelkich zainteresowanych podmiotów. Wspomniane zasady będą stanowić wytyczne dla UE i państw członkowskich przy opracowywaniu przepisów i uregulowań umożliwiających wszystkim obywatelom odniesienie korzyści z cyfryzacji.

 • 2021-05-12

  aktualnosci

  Wiosenna prognoza gospodarcza na 2021 r.: Gotowość do działania

  Według prognozy gospodarczej z wiosny 2021 r. gospodarka unijna urośnie w tym roku o 4,2 proc. i o 4,4 proc. w roku 2022. Wzrost w strefie euro wyniesie w tym roku 4,3 proc., a w przyszłym – 4,4 proc. Stanowi to znaczną poprawę perspektyw wzrostu w porównaniu z zimową prognozą gospodarczą, przedstawioną przez Komisję w lutym 2021 r. Stopy wzrostu w poszczególnych krajach Unii będą nadal zróżnicowane, ale do końca 2022 r. wskaźniki gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich powinny powrócić do poziomów sprzed kryzysu.

 • 2021-05-12

  aktualnosci

  Europejski Zielony Ład: Komisja dąży do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby

  Komisja Europejska przyjęła dziś plan działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby. Jest on istotnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu i głównym tematem tegorocznego Zielonego Tygodnia. Przedstawiono w nim całościową wizję, zgodnie z którą do 2050 r. zanieczyszczenia na świecie zostaną ograniczone do poziomów, które nie będą już szkodliwe dla zdrowia ludzi i naturalnych ekosystemów. Opisano w nim także kroki, jakie należy podjąć, aby ten cel osiągnąć. W planie tym połączono wszystkie strategie polityczne UE, które są istotne w kontekście zwalczania zanieczyszczeń i zapobiegania im, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie do tego celu rozwiązań cyfrowych. Plan przewiduje przegląd odpowiednich przepisów UE w celu zidentyfikowania ewentualnych luk w unijnym prawodawstwie oraz dziedzin, w których spełnienie obowiązków prawnych wymaga poprawy wdrażania przepisów.

 • 2021-05-07

  aktualnosci

  Koronawirus: Komisja przedstawia unijną strategię na rzecz rozwoju i dostępności środków terapeutycznych

  Ogłoszona strategia Komisji Europejskiej na rzecz środków terapeutycznych przeciwko COVID-19 stanowi uzupełnienie skutecznej strategii UE dotyczącej szczepionek. Ma ona wspierać rozwój i dostępność bardzo potrzebnych środków terapeutycznych przeciwko COVID-19, w tym środków niezbędnych do leczenia długiego COVID-19. Ogłoszona dziś strategia obejmuje pełny cykl życia leków: od badań, rozwoju i produkcji po zamówienia i wdrażanie.

 • 2021-05-06

  aktualnosci

  Komisja proponuje nowe rozporządzenie, które ma rozwiązać problem zakłóceń powodowanych przez subsydia zagraniczne na jednolitym rynku

  Komisja Europejska proponuje nowy akt prawny, który ma pomóc eliminować ewentualny zakłócający wpływ subsydiów zagranicznych na jednolitym rynku. Wniosek ustawodawczy poprzedziło przyjęcie w czerwcu 2020 r. białej księgi oraz przeprowadzenie na jej temat szerokich konsultacji z zainteresowanymi stronami. Nowe rozporządzenie ma zlikwidować lukę w przepisach regulujących funkcjonowanie jednolitego rynku. Problem polega na tym, że o ile subsydia przyznawane przez państwa członkowskie podlegają ścisłej kontroli, to subsydia przyznawane przez rządy państw spoza UE są obecnie w dużej mierze poza kontrolą. Dzięki nowym przepisom będzie można skutecznie kontrolować zagraniczne subsydia, które mogą powodować zakłócenia i naruszać równe warunki działania na jednolitym rynku w dowolnej sytuacji rynkowej. Jest to ważne także dla realizacji przyjętej również zaktualizowanej strategii przemysłowej UE, gdyż wspierając sprawiedliwy i konkurencyjny jednolity rynek, stwarzamy odpowiednie warunki do dynamicznego rozwoju przemysłu europejskiego.

 • 2021-05-05

  aktualnosci

  Aktualizacja europejskiej strategii przemysłowej 2020: w stronę silniejszego jednolitego rynku sprzyjającego odbudowie Europy

  Komisja aktualizuje dziś strategię przemysłową UE, aby w pełni dostosować ambicje jej przemysłu do nowych okoliczności wynikających z kryzysu związanego z COVID-19 i aby pomóc w szybszym przechodzeniu na bardziej zrównoważoną, cyfrową, odporną gospodarkę konkurencyjną na arenie światowej.

 • 2021-05-05

  aktualnosci

  Koronawirus: Komisja proponuje złagodzenie ograniczeń dotyczących innych niż niezbędne podróży do UE, przeciwdziałając jednocześnie rozprzestrzenianiu się wariantów wirusa za pomocą nowego mechanizmu – tzw. „hamulca bezpieczeństwa”

  Komisja proponuje, aby państwa członkowskie łagodziły obowiązujące obecnie ograniczenia dotyczące innych niż niezbędne podróży do UE, aby uwzględnić postępy w kampaniach szczepień i rozwój sytuacji epidemiologicznej na całym świecie.

 • 2021-05-04

  aktualnosci

  Europejska Unia Zdrowotna: otwarte konsultacje publiczne Komisji poświęcone europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia

  Komisja opublikowała otwarte konsultacje publiczne poświęcone europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia – ważnego elementu Europejskiej Unii Zdrowia. Celem tej przestrzeni jest pełne wykorzystanie możliwości związanych z cyfrową ochroną zdrowia, by zapewnić opiekę zdrowotną wysokiej jakości i zmniejszać nierówności. Umożliwi ona dostęp do danych dotyczących zdrowia do celów profilaktyki, diagnostyki i leczenia, badań i innowacji, a także kształtowania polityki i prawodawstwa. Baczną uwagę będzie się tu zwracać na poszanowanie praw osób fizycznych do kontrolowania własnych danych dotyczących zdrowia. Odpowiedzi na konsultacje będzie można nadsyłać do 26 lipca 2021 r.

 • 2021-04-30

  aktualnosci

  Eurobarometr: obywatele UE zdecydowanie popierają współpracę z krajami partnerskimi, by ograniczać ubóstwo

  Z najnowszego badania Eurobarometr dotyczącego współpracy na rzecz rozwoju wynika, że prawie 9 na 10 obywateli UE uważa, że aby zmniejszyć ubóstwo ważne są stosunki partnerskie z krajami spoza UE. Mimo globalnej skali pandemii nie słabnie poparcie obywateli dla działań UE na rzecz międzynarodowego rozwoju, zaś wyniki potwierdzają silną tendencję rysującą się w ostatnich latach, zgodnie z którą współpraca z krajami partnerskimi pozostaje jedną z najbardziej pozytywnie postrzeganych strategii politycznych UE.

 • 2021-04-30

  aktualnosci

  Biotechnologie: Komisja pragnie rozpocząć debatę na temat nowych technik genomowych, ponieważ dotyczące ich badanie pokazuje potencjał w zakresie zrównoważonego rolnictwa oraz potrzebę opracowania nowej polityki

  Komisja Europejska opublikowała na wniosek Rady, sprawozdanie na temat nowych technik genomowych. Z badania wynika, że techniki te, mające na celu zmianę genomu organizmu, mogą wspomóc bardziej zrównoważony system żywnościowy w ramach celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „od pola do stołu”.