Aktualności

 • 2021-04-29

  aktualnosci

  Przyjęto przepisy o szybkim i sprawnym usuwaniu treści terrorystycznych z Internetu

  Parlament zatwierdził nowe przepisy zapobiegające rozpowszechnianiu treści terrorystycznych w internecie. Nowe rozporządzenie będzie dotyczyło treści takich jak teksty, obrazy, nagrania dźwiękowe lub filmy wideo, które podżegają do przestępstw terrorystycznych, nakłaniają do nich lub przyczyniają się do nich, zawierają instrukcje ułatwiające popełnienie przestępstwa lub nakłaniają do udziału w grupie terrorystycznej. Zgodnie z definicją wykroczeń zawartą w dyrektywie o zwalczaniu terroryzmu przepisy obejmą również treści zawierające wskazówki, jak wytwarzać i stosować materiały wybuchowe, broń palną i inne rodzaje broni do celów terrorystycznych.

 • 2021-04-29

  aktualnosci

  Certyfikat szczepień UE na COVID-19 musi ułatwiać swobodne przemieszczanie się bez dyskryminacji

  Parlament Europejski przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie wniosku dotyczącego certyfikatu potwierdzającego prawo do swobodnego przemieszczania się w Europie w czasie pandemii. Posłowie zgodzili się, że nowy "certyfikat EU COVID-19", a nie „Zielony certyfikat cyfrowy” (nazwa zaproponowana przez Komisję Europejską), powinien obowiązywać przez 12 miesięcy, a nie dłużej. Dokument, który może mieć formę cyfrową lub papierową, będzie poświadczał, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi lub, alternatywnie, że jej wynik testu jest negatywny lub że wyleczyła się z infekcji. Certyfikaty EU COVID-19 nie będą jednak służyć ani jako dokument podróży, ani nie staną się warunkiem korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się, stwierdzili posłowie.

 • 2021-04-28

  aktualnosci

  Zarządzanie migracjami: nowa strategia UE dotycząca dobrowolnych powrotów i reintegracji

  Komisja przyjmuje dzisiaj pierwszą unijną strategię dotyczącą dobrowolnych powrotów i reintegracji. Z pomocą tej strategii wspieramy dobrowolne powroty i reintegrację jako integralną część wspólnego unijnego systemu powrotów, kluczowego elementu nowego paktu migracji i azylu. Określono w niej praktyczne działania służące wzmocnieniu prawnych i operacyjnych ram dobrowolnych powrotów z Europy i z państw tranzytu, podniesieniu jakości programów powrotowych i reintegracyjnych, nawiązanie lepszych powiązań z inicjatywami rozwoju i wzmocnienie współpracy z państwami partnerskimi.

 • 2021-04-26

  aktualnosci

  Eurobarometr: Od lata ubiegłego roku zaufanie do Unii Europejskiej wzrosło

  Pandemia koronawirusa od ponad roku wywiera skutki na codzienne życie Europejczyków, ale według ostatniego standardowego badania Eurobarometr przeprowadzonego w lutym i marcu 2021 r. postawy wobec UE są nadal pozytywne. Pozytywne postrzeganie UE i zaufanie do UE wzrosły i osiągnęły najwyższy poziom od ponad dziesięciu lat. Zdaniem Europejczyków główne problemy - zarówno w skali UE, jak i na szczeblu krajowym - to zdrowie i sytuacja gospodarcza. Badanie wskazuje również na wzrost obaw co do obecnego stanu gospodarek krajowych: 69 proc. Europejczyków uważa, że aktualna sytuacja jest „zła”, a 61 proc. obawia się, że gospodarka ich kraju odbuduje się po negatywnych skutkach pandemii dopiero „w 2023 r. lub później”.

 • 2021-04-22

  aktualnosci

  Europejska inicjatywa obywatelska: Komisja podejmuje decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich

  Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu dwóch europejskich inicjatyw obywatelskich – „Program wymiany urzędników służby cywilnej (CSEP)” oraz „Zielone dachy”.

 • 2021-04-22

  aktualnosci

  Zrównoważone finansowanie i unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju

  Komisja Europejska przyjęła ambitny i obszerny pakiet środków mających usprawnić przepływ kapitału w skali ogólnounijnej w stronę zrównoważonej działalności gospodarczej. Uchwalone i zaproponowane dziś środki, które ułatwiają inwestorom przekierowanie inwestycji na bardziej zrównoważone technologie i rodzaje działalności gospodarczej, będą miały zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przez Europę do 2050 r. neutralności klimatycznej. Uczynią one z UE globalnego lidera pod względem standardów zrównoważonego finansowania.

 • 2021-04-21

  aktualnosci

  Nowe centrum wiedzy Komisji w zakresie obserwacji Ziemi – dalsze wzmacnianie kształtowania polityki opartej na faktach

  Uruchamiając centrum wiedzy w zakresie obserwacji Ziemi, Komisja ma zamiar maksymalnie wykorzystać wiedzę uzyskaną z obserwacji Ziemi, w szczególności w ramach europejskiego programu Copernicus, w procesie kształtowania polityki UE. Centrum ma przede wszystkim wspierać skuteczną realizację priorytetów politycznych Komisji, w szczególności Europejskiego Zielonego Ładu i Europejskiej agendy cyfrowej.

 • 2021-04-21

  aktualnosci

  Bezpieczeństwo ruchu drogowego: 4 tys. mniej osób straciło życie na drogach UE w 2020 r., a wskaźnik ofiar śmiertelnych spadł do rekordowo niskiego poziomu

  Komisja Europejska opublikowała wstępne dane liczbowe dotyczące śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w roku 2020. Szacuje się, że w wyniku wypadków na drogach zginęło w zeszłym roku 18 800 osób, co stanowi bezprecedensowy spadek o 17 proc. w stosunku do roku 2019. Oznacza to, że w 2020 r. o prawie 4 tys. mniej osób w porównaniu z 2019 r. straciło życie na drogach UE. Niższe natężenie ruchu związane z pandemią COVID-19 miało wyraźny, choć niemierzalny wpływ na liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.

 • 2021-04-20

  aktualnosci

  Zwalczanie handlu ludźmi: nowa strategia ma zapobiegać handlowi ludźmi, udaremnić przestępcom działanie, chronić ofiary i wzmocnić ich pozycję

  Komisja przedstawia dziś nową strategię zwalczania handlu ludźmi (2021–2025). Strategia skupia się na zapobieganiu przestępstwom, ściganiu ich sprawców oraz ochronie ofiar i wzmacnianiu ich pozycji. W latach 2017–2018 w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 14 000 ofiar. Szacuje się, że w skali światowej zyski handlarzy ludźmi sięgają 29,4 mld euro w ciągu zaledwie jednego roku. W sytuacji, gdy handlarze ludźmi coraz częściej działają przez internet, popyt na ich usługi nie spada, a pandemia ułatwia wykorzystywanie ofiar, przedstawione dziś środki ujęte w strategii umożliwią Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim coraz sprawniejsze reagowanie.

 • 2021-04-20

  aktualnosci

  Konferencja w sprawie przyszłości Europy: uruchomienie wielojęzycznej platformy cyfrowej

  Zarząd Konferencji w sprawie przyszłości Europy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, uruchamia wielojęzyczną platformę cyfrową Konferencji w sprawie przyszłości Europy i zaprasza obywateli UE do wniesienia wkładu w kształtowanie przyszłości zarówno swojej, jak i całej Europy. Platforma dostępna jest w 24 językach, dzięki czemu obywatele z całej Unii mogą dzielić się i wymieniać pomysłami i poglądami podczas wydarzeń online.