Aktualności

 • 2021-06-25

  aktualnosci

  Wnioski ze sprawozdania Komisji na temat praworządności w 2020

  Przeprowadzona przez Parlament analiza sprawozdania Komisji za rok 2020 o praworządności zawiera propozycje ulepszenia tego mechanizmu, tak aby mógł on lepiej chronić wartości UE.

 • 2021-06-24

  aktualnosci

  Cyberbezpieczeństwo w UE: Komisja proponuje utworzenie wspólnej jednostki ds. cyberprzestrzeni, aby lepiej reagować na incydenty na dużą skalę zagrażające naszemu bezpieczeństwu

  Komisja przedstawia dziś wizję utworzenia nowej wspólnej jednostki ds. cyberprzestrzeni, która zajmie się rosnącą liczbą poważnych cyberincydentów mających wpływ na usługi publiczne, przedsiębiorstwa i obywateli w całej Unii Europejskiej. Zaawansowane i skoordynowane działania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa stają się coraz bardziej potrzebne, ponieważ liczba, skala i skutki cyberataków rosną, co w dużym stopniu wpływa na nasze bezpieczeństwo. Wszystkie właściwe podmioty w UE muszą być przygotowane do wspólnego reagowania i wymiany informacji na zasadzie potrzebnego, a nie ograniczonego, dostępu.

 • 2021-06-23

  aktualnosci

  Tylko do 30 czerwca można zgłaszać projekty do Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2021 za działania w dziedzinie klimatu

  Ostatni moment na zgłoszenie projektu do Nagrody EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2021 za działania w dziedzinie klimatu. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) zaprasza organizacje społeczeństwa obywatelskiego i osoby z kreatywnymi projektami na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu do ubiegania się o Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2021 r. W tym roku tą sztandarową nagrodą wyróżnione zostaną inicjatywy przyczyniające się do sukcesu Europejskiego Zielonego Ładu.

 • 2021-06-22

  aktualnosci

  Uruchomiono europejską platformę zwalczania bezdomności

  Instytucje europejskie, rządy UE i społeczeństwo obywatelskie po raz pierwszy zobowiązały się do współpracy na rzecz zwalczania bezdomności w UE. 21 czerwca na konferencji wysokiego szczebla w Lizbonie uruchomiono europejską platformę zwalczania bezdomności. Jej celem jest zainicjowanie dialogu, ułatwienie wzajemnego uczenia się, ulepszenie pozyskiwania informacji i monitorowania oraz zacieśnienie współpracy między wszystkimi podmiotami dążącymi do wyeliminowania bezdomności.

 • 2021-06-22

  aktualnosci

  Działania „Maria Skłodowska-Curie”: w 2021 r. wsparcie Komisji dla naukowców i organizacji wyniesie 822 mln euro

  Komisja ogłosiła dzisiaj nowe zaproszenia do składania wniosków w dziedzinie szkoleń, umiejętności i rozwoju kariery naukowców w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”, sztandarowego unijnego programu finansowania kształcenia doktoranckiego i podoktorskiego, będącego częścią programu „Horyzont Europa”. Zaproszenia zostały ogłoszone w związku z przyjęciem programu prac „Horyzont Europa” na lata 2021-2022. Celem działań „Maria Skłodowska-Curie”, których łączny budżet na lata 2021-2027 wynosi 6,6 mld euro, jest wspieranie naukowców z całego świata, na wszystkich etapach ich kariery zawodowej i we wszystkich dziedzinach. Działania te przynoszą również korzyści instytucjom: wspierają doskonałe programy doktoranckie i podoktorskie oraz wspólne projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacji, zwiększają atrakcyjność i widoczność instytucji na poziomie globalnym oraz wspierają współpracę z podmiotami spoza środowiska akademickiego, w tym z dużymi przedsiębiorstwami i MŚP.

 • 2021-06-21

  aktualnosci

  Debata w sprawie przyszłości Europy z udziałem posłów Danuty HÜBNER oraz Włodzimierza CIMOSZEWICZA

  Już 23 czerwca odbędzie się wyjątkowa debata online, podczas której polscy delegaci do sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy będą dyskutować z obywatelami o tym, czego oczekują oni od Unii Europejskiej.

 • 2021-06-18

  aktualnosci

  Konferencja na temat Przyszłości Europy: inauguracyjna sesja plenarna

  Inauguracyjna sesja plenarna odbędzie się w Strasburgu w sobotę rano 19 czerwca, dzień wcześniej odbędą się spotkania przedstawicieli grup politycznych.

 • 2021-06-17

  aktualnosci

  Wyjść z pandemii silniejszym: wyciąganie pierwszych wniosków z doświadczeń

  Komisja Europejska przedstawiła komunikat na temat pierwszych wniosków z doświadczeń z pandemii COVID-19 z ostatnich 18 miesięcy i wykorzystania ich do poprawy działań na szczeblu unijnym i krajowym. Pomoże to w lepszym przewidywaniu zagrożeń dla zdrowia i doskonaleniu planowania ewentualnościowego, umożliwiającego szybsze i skuteczniejsze wspólne reagowanie na wszystkich poziomach.

 • 2021-06-16

  aktualnosci

  Komisja zainwestuje 14,7 mld euro z programu „Horyzont Europa” na rzecz zdrowszej, bardziej ekologicznej i cyfrowej Europy

  Komisja przyjęła główny program prac programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2022, w którym określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają finansowanie w łącznej wysokości 14,7 mld euro. Inwestycje te pomogą przyspieszyć transformację ekologiczną i cyfrową oraz przyczynią się do trwałej odbudowy po pandemii koronawirusa oraz do zwiększenia odporności UE na przyszłe kryzysy. Posłużą one wsparciu europejskich naukowców poprzez stypendia, szkolenia i wymiany, budowie lepiej połączonych i wydajniejszych europejskich ekosystemów innowacji oraz tworzeniu światowej klasy infrastruktur badawczych. Będzie to zachęta do uczestnictwa podmiotów z całej Europy i ze świata, a jednocześnie wzmocniona zostanie europejska przestrzeń badawcza.

 • 2021-06-15

  aktualnosci

  Komisja i przemysł inwestują 22 mld euro w nowe partnerstwa europejskie, aby znaleźć rozwiązania najważniejszych wyzwań społecznych

  Komisja zainicjowała wraz z przemysłem jedenaście nowych partnerstw europejskich, które mają pobudzić inwestycje w badania naukowe i innowacje oraz umożliwić rozwiązanie poważnych problemów związanych z klimatem i zrównoważonym rozwojem, aby uczynić Europę pierwszą gospodarką neutralną dla klimatu i wdrożyć Europejski Zielony Ład. Zgodnie z celami dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej – partnerstwa będą również realizować ambicje cyfrowe UE na kolejną dekadę – cyfrową dekadę Europy. Otrzymają one ponad 8 mld euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021-2027 „Horyzont Europa”. Łączna kwota zobowiązań, w tym ze strony partnerów prywatnych i państw członkowskich, wynosi około 22 mld euro.