Aktualności

2024-02-07

wydarzenia

Komisja z zadowoleniem przyjmuje nowe środki mające na celu pobudzenie rozwoju sieci gigabitowych

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę w sprawie aktu w sprawie infrastruktury gigabitowej, zaproponowane przez Komisję 23 lutego 2023 r.


Porozumienie pojawia się jednocześnie z przyjęciem zalecenia w sprawie promowania przez organy regulacyjne łączności gigabitowej (zalecenie gigabitowe).

Akt o infrastrukturze gigabitowej

Akt w sprawie infrastruktury gigabitowej wprowadza szereg działań mających na celu uproszczenie i przyspieszenie wdrażania sieci o bardzo dużej przepustowości, takich jak sieci światłowodowe i 5G, poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych i kosztów wdrażania. Pełna dostępność sieci gigabitowych i wdrożenie wydajnych sieci 5G na wszystkich zaludnionych obszarach są kluczowymi elementami wspierającymi transformację cyfrową europejskiej gospodarki i europejskiego społeczeństwa, jak określono w celach UE w zakresie transformacji cyfrowej na 2030 r., tj. w programie polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie”.

W szczególności GIA upraszcza i usprawnia procedury wydawania pozwoleń, które są warunkiem wstępnym wdrożenia sieci, zapewniając przestrzeganie przez administracje publiczne terminów wydawania pozwoleń. Wprowadza również środki służące cyfryzacji informacji na temat istniejącej infrastruktury technicznej, planowanych prac obywatelskich i procedur wydawania pozwoleń, umożliwiając operatorom dostęp online do wszystkich informacji niezbędnych do planowania budowy sieci.

GIA obejmuje również działania mające na celu ułatwienie koordynacji wdrażania infrastruktury fizycznej, takiej jak kanały, wieże lub maszty, z pracami dotyczącymi innej infrastruktury publicznej, takiej jak sieci dystrybucji wody lub energii elektrycznej. Środki te ułatwiają operatorom ponowne wykorzystywanie infrastruktury publicznej i przestrzeni publicznej, takich jak dachy, instalowanie cyfrowych elementów sieci, co ostatecznie zmniejsza koszty wdrożenia.

Ponadto nowe przepisy mają na celu wspieranie innowacji, zachęcając do wstępnego wyposażenia nowych i gruntownie poddawanych renowacji budynków w infrastrukturę światłowodową i infrastrukturę przystosowaną do technologii światłowodowej. Zapewni to szybkie wdrożenie sieci o bardzo dużej przepustowości, co ostatecznie umożliwi większej liczbie obywateli korzystanie z usług szybkiej łączności.

Nowe rozporządzenie ma również na celu zmniejszenie śladu środowiskowego sieci łączności elektronicznej poprzez promowanie wdrażania bardziej ekologicznych technologii, takich jak światłowody i 5G. Ponowne wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej i lepsza koordynacja robót budowlanych przyczynią się również do zmniejszenia ogólnego wpływu wdrażania sieci na środowisko poprzez bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.

Ponadto osiągnięto porozumienie w sprawie przepisów dotyczących połączeń wewnątrzunijnych (połączenia i wiadomości SMS z państwa członkowskiego pochodzenia do innego państwa członkowskiego), zapewniające stałą ochronę konsumentów podatnych na zagrożenia przed ryzykiem potencjalnie wygórowanych cen za takie usługi do 2032 r. oraz mechanizm rynkowy mający na celu wyeliminowanie nieuzasadnionej różnicy w cenach.

Zalecenie w sprawie gigabitów

Przyjęte dziś przez Komisję zalecenie gigabitowe zawiera wytyczne dla krajowych organów regulacyjnych dotyczące sposobu opracowania obowiązków w zakresie środków zaradczych w zakresie dostępu dla operatorów o znaczącej pozycji rynkowej, aby zagwarantować uczciwą konkurencję, a jednocześnie wspierać rozwój sieci gigabitowych poprzez zapewnienie wszystkim operatorom dostępu do istniejącej infrastruktury sieciowej. W szczególności zalecenie gigabitowe zawiera wytyczne dotyczące sytuacji, w których dostęp do infrastruktury technicznej będzie prawdopodobnie jedynym środkiem zaradczym umożliwiającym rozwiązanie stwierdzonych problemów w zakresie konkurencji. Wskazano w nim również, w jaki sposób krajowe organy regulacyjne mogą bezproblemowo przeprowadzić migrację z miedzi na włókno.

Kolejne kroki

Porozumienie w sprawie GIA musi teraz zostać formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę. Nowe przepisy będą bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich 18 miesięcy po ich wejściu w życie, a niektóre przepisy będą miały zastosowanie nieco później. Nowe przepisy zastąpią dyrektywę w sprawie zmniejszenia kosztów sieci szerokopasmowych.

Zalecenie gigabitowe zastępuje zalecenie w sprawie dostępu nowej generacji (z 2010 r.) oraz zalecenie dotyczące niedyskryminacji i metodyki kalkulacji kosztów (2013 r.).

załączniki