Aktualności

2024-02-12

wydarzenia

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne mające na celu uodpornienie i konkurencyjność produkcji czystych technologii w UE

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte dziś wstępne porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie. 


Umowa ta pomoże UE stać się gospodarzem czystych technologii i poczynić znaczne postępy w budowaniu silnych krajowych zdolności produkcyjnych tych technologii w UE. Akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie zwiększy konkurencyjność i odporność przemysłu europejskiego oraz wesprze tworzenie zielonych, wysokiej jakości miejsc pracy, ponieważ UE dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała: Porozumienie polityczne w sprawie aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie jest znaczącym krokiem w kierunku realizacji naszych ambitnych celów klimatycznych i gospodarczych. Świadczy o naszym wspólnym zaangażowaniu w budowanie bardziej zrównoważonego, odpornego i konkurencyjnego sektora przemysłowego w Europie. Wspólnie czynimy UE światowym liderem w przechodzeniu na czystą energię.

Jako centralny element planu przemysłowego Zielonego Ładu akt zapewni UE odpowiednie wyposażenie do przejścia na czystą energię poprzez ustanowienie poziomu odniesienia dla zdolności produkcyjnych UE w zakresie technologii neutralnych emisyjnie, tak aby do 2030 r. osiągnąć co najmniej 40 % przewidywanego popytu w UE. Uzgodniony akt stworzy korzystne warunki regulacyjne niezbędne do przyciągnięcia i wspierania inwestycji w technologie i powiązane projekty, które w znacznym stopniu przyczynią się do dekarbonizacji. Uzgodnione przepisy przyczynią się w szczególności do szybszej budowy większej liczby zakładów produkcyjnych technologii neutralnych emisyjnie. Ułatwi to dostęp do rynków dla produktów spełniających europejskie kryteria zrównoważonego rozwoju i odporności oraz przyczyniających się do dywersyfikacji od nadmiernie skoncentrowanych źródeł dostaw. Zapewni również dostępność niezbędnej wykwalifikowanej siły roboczej, aby wesprzeć dążenie do neutralności emisyjnej.

W szczególności wstępnie uzgodnione rozporządzenie określa szeroki zestaw technologii neutralnych emisyjnie, które mogą być wspierane w ramach projektów strategicznych. Są to na przykład fotowoltaika (PV), lądowa i morska energia wiatrowa, ogniwa paliwowe, elektrolizery, baterie, technologie sieciowe i zrównoważone paliwa alternatywne. W następstwie osiągniętego dziś wstępnego porozumienia sektory energochłonne, takie jak przemysł stalowy, chemiczny lub cementowy, które produkują komponenty wykorzystywane w tych technologiach neutralnych emisyjnie i inwestujące w dekarbonizację, mogą również otrzymać wsparcie jako projekty strategiczne.

Pobudzanie inwestycji i projektów w zakresie produkcji neutralnej emisyjnie

Dzisiejsze porozumienie umożliwi również:

  • Stworzenie uproszczonego i sprzyjającego otoczenia regulacyjnego dla czystych technologii: Uzgodniony akt zmniejszy obciążenie administracyjne i uprości wydawanie pozwoleń na technologie neutralne emisyjnie. W przypadku strategicznych projektów technologii neutralnych emisyjnie jeszcze bardziej przyspiesza wydawanie pozwoleń. Osiągnięte dziś porozumienie wprowadza koncepcję dolin przyspieszonych technologii neutralnych emisyjnie, które mogą zostać utworzone przez państwa członkowskie w celu ułatwienia tworzenia klastrów działalności przemysłowej neutralnej emisyjnie i dalszego usprawnienia procedur administracyjnych. Oceny oddziaływania na środowisko obszaru geograficznego zgodnie z obowiązującym prawodawstwem pomogą usprawnić późniejsze planowanie poszczególnych projektów.
  • Przyspieszeniewychwytywania i składowania CO2 w UE: Wstępne porozumienie wyznacza cel UE, jakim jest osiągnięcie do 2030 r. 50 mln ton mocyzatłaczania geologicznych składowisk CO2 w UE rocznie. Te strategiczne projekty magazynowania CO2 neutralnego emisyjnie będą realizowane przy udziale unijnych producentów ropy naftowej i gazu w oparciu o ich proporcjonalną produkcję. Zgodnie z celami opublikowanego dziś komunikatu w sprawie zarządzania emisjami w przemyśle porozumienie usuwa poważną barierę dla rozwojuwychwytywania i składowania CO2 jako ekonomicznie opłacalnego rozwiązania klimatycznego, w szczególności w odniesieniu do trudnych do zmniejszenia emisji w energochłonnych gałęziach przemysłu.
  • Ułatwienie dostępu do rynku dla produktów neutralnych emisyjnie: Osiągnięty kompromis wymaga od organów publicznych uwzględnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju i odporności w odniesieniu do niektórych technologii neutralnych emisyjnie w procesach zamówień publicznych, a także w aukcjach na potrzeby wdrażania energii ze źródeł odnawialnych. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego należy zastosować co najmniej jedno dodatkowe kryterium dotyczące zrównoważonego rozwoju społecznego, bezpieczeństwa cybernetycznego i obowiązku terminowej realizacji.  Jeżeli chodzi o aukcje na wdrażanie odnawialnych źródeł energii, w umowie określono obowiązkowe kryteria pozacenowe, a mianowicie wkład aukcji w zrównoważoność i odporność, cyberbezpieczeństwo, odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej oraz zdolność do pełnej i terminowej realizacji projektów. Kryteria te będą musiały mieć zastosowanie do co najmniej 30 % wolumenu lub 6 gigawatów sprzedawanych na aukcji każdego roku przez państwo członkowskie.
  • Wspieranie rozwoju umiejętności i innowacji neutralnych emisyjnie: Akademie przemysłu neutralnego emisyjnie zostaną ustanowione w celu wspierania podnoszenia kwalifikacji pracowników potrzebnych do zwiększenia skali przemysłu neutralnego emisyjnie w UE oraz ułatwienia ich mobilności w ramach jednolitego rynku europejskiego. Uzgodniony akt zawiera również zachęty dla przemysłu do inwestowania w kształcenie i szkolenie europejskiej siły roboczej. Aby wspierać innowacje, nowe przepisy umożliwią państwom członkowskim tworzenie piaskownic regulacyjnych do testowania innowacyjnych technologii neutralnych emisyjnie na elastycznych warunkach.

Ponadto akt przewiduje utworzenie Platformy Europy Neutralnej Emisyjnie, która ma służyć jako centralny ośrodek koordynacji, wspierający wymianę informacji w celu ułatwienia wdrażania i wspierania inicjatyw inwestycyjnych w całej UE.

 

 

załączniki

Update cookies preferences