Aktualności

2024-02-21

wydarzenia

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne w sprawie ogólnounijnego systemu certyfikacji usuwania dwutlenku węgla

Te ramy certyfikacji pobudzą innowacyjne technologie usuwania dwutlenku węgla i rolnictwo regeneratywne, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu, środowiska i zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń.


Te nowe ramy pomogą UE osiągnąć neutralność klimatyczną poprzez certyfikację usuwania dwutlenku węgla i rolnictwa regeneratywnego w celu zapewnienia ich przejrzystości i zaufania, zapobiegania pseudoekologicznemu marketingowi i tworzenia nowych możliwości biznesowych. Dzisiejsze porozumienie określa zasady certyfikacji w odniesieniu do:

  • Rolnictwo regeneratywne, takie jak odtwarzanie lasów i gleb oraz unikanie emisji z gleby, ponowne nawadnianie torfowisk, bardziej efektywne stosowanie nawozów i inne innowacyjne praktyki rolnicze;
  • Przemysłowe usuwanie dwutlenku węgla, takie jak bioenergia z wychwytywaniem i składowaniem dwutlenku węgla lub bezpośrednie wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla z powietrza;
  • Węgiel wiążący w trwałych produktach i materiałach, takich jak drewnopochodne materiały budowlane lub biowęgiel.

Wstępnie uzgodnione rozporządzenie zwiększy zdolność UE do ilościowego określenia, monitorowania i weryfikacji autentyczności wszystkich tych form usuwania dwutlenku węgla. W szczególności określono w nim zasady uznawania systemów certyfikacji, które wykazują zgodność z ramami UE, oraz szczegółowy zestaw kryteriów mających na celu zapewnienie wysokiej jakości usuwania dwutlenku węgla oraz przejrzystości i wiarygodności procesu certyfikacji.

Uzgodnione kryteria zagwarantują, że usuwanie dwutlenku węgla: poprawnie skwantyfikowany; składowanie dwutlenku węgla przez uzgodniony długoterminowy okres (co najmniej 35 lat w przypadku dwutlenku węgla składowanego w produktach); wykroczyć poza istniejące praktyki i nie tylko nagradzać status quo; oraz przyczynianie się do realizacji szerszych celów zrównoważonego rozwoju, na przykład poprzez wywieranie pozytywnego wpływu na różnorodność biologiczną. Utworzony zostanie unijny rejestr w celu zapewnienia wysokiego poziomu przejrzystości w zakresie certyfikowanego usuwania dwutlenku węgla. Zostanie to wprowadzone w ciągu 4 lat. W międzyczasie można wykorzystać rejestry istniejących systemów certyfikacji. W rozporządzeniu przewidziano priorytetowe traktowanie metod certyfikacji, które należy opracować. Na tej podstawie Komisja, wspierana przez grupę ekspertów ds. usuwania dwutlenku węgla, będzie kontynuować prace nad opracowaniem wiarygodnych i dostosowanych do potrzeb metod certyfikacji dla różnych rodzajów działań związanych z usuwaniem dwutlenku węgla.

Certyfikowane usuwanie dwutlenku węgla może stanowić podstawę nowych możliwości gospodarczych i można je wycenić za pomocą systemów prywatnych i wsparcia sektora publicznego, a także generować korzyści handlowe, a konsumenci chcący nagradzać praktyki przyjazne dla środowiska. Rolnictwo regeneratywne stworzy nowe modele biznesowe dla rolników i leśników i oczekuje się, że przyniesie znaczne korzyści dla różnorodności biologicznej. W uzgodnionym rozporządzeniu zachęca się również do stosowania trwałych bioproduktów budowlanych w celu utrzymania emisji dwutlenku węgla przez kilkadziesięciu lat lub dłużej, stymulując nowe zrównoważone techniki budowlane.

Jeżeli chodzi o wsparcie finansowe na technologie usuwania dwutlenku węgla, rozporządzenie otwiera innowacyjne finansowanie prywatne i publiczne, w tym finansowanie skutków lub oparte na wynikach wsparcie publiczne, ponieważ urządzenia usuwające dwutlenku węgla i rolników wytwarzających węgiel mogą być nagradzane na podstawie certyfikowanego usuwania i redukcji emisji. Będzie również wspierać nowy europejski Bauhaus poprzez uznanie zdolności do składowania dwutlenku węgla przez biomateriały i energooszczędne materiały budowlane. Komisja będzie nadal finansować usuwanie dwutlenku węgla za pośrednictwem różnych programów, takich jak fundusz innowacyjny, wspólna polityka rolna, Fundusz Rozwoju Regionalnego, program LIFE i program „Horyzont Europa” ( w tym misja „Paktna rzecz zdrowych gleb w Europie”).

 

załączniki

Update cookies preferences