Aktualności

2024-02-08

wydarzenia

Łatwiejszy dostęp do finansowania UE dla obszarów wiejskich dzięki unijnemu zestawowi narzędzi dla obszarów wiejskich

Komisja uruchomiła  nowy interaktywny przewodnik określający wszystkie możliwości finansowania obszarów wiejskich dostępne na szczeblu UE.


Unijne fundusze i programy, które mogą sprzyjać zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu i dobrostanowi na obszarach wiejskich. Określenie najwłaściwszej opcji nie zawsze jest jednak proste dla potencjalnych beneficjentów. W zestawie narzędzi na rzecz obszarów wiejskich gromadzone są możliwości finansowania z 26 różnych funduszy UE, od wspólnej polityki rolnej po fundusze spójności, program „Horyzont Europa” i Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć przedsiębiorcy z obszarów wiejskich i władze lokalne mogą znaleźć najlepsze dostępne środki finansowe, aby pomóc im w opracowaniu projektu.

Ten nowo uruchomiony kompleksowy portal do finansowania unijnego i inicjatyw wspierających dostępne dla obszarów wiejskich w UE ma na celu wyposażenie wnioskodawców w wiedzę i narzędzia niezbędne do zaspokojenia lokalnych potrzeb. Beneficjentami mogą być władze lokalne, instytucje, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i osoby fizyczne.

FINANSOWANIE I WSPARCIE DLA OBSZARÓW WIEJSKICH WE WSZYSTKICH JĘZYKACH UE

Nowe narzędzie oferuje automatyczne tłumaczenia na wszystkie języki UE. Interaktywna wyszukiwarka finansowania umożliwia użytkownikom filtrowanie istniejących systemów w oparciu o kilka kryteriów:

  • ich roli lub organizacji;
  • działania, które zamierzają realizować (np. poprawa infrastruktury, sprostanie wyzwaniom społecznym, wzmocnienie lokalnej gospodarki, zwiększenie odporności na zmianę klimatu i zrównoważonego rozwoju);
  • rodzaj wsparcia, którego szukają: dotacje, instrumenty finansowe (takie jak pożyczki i gwarancje) lub pomoc techniczną, taką jak usługi doradcze, szkolenia, programy mentorskie, sieci wsparcia itp.

Po zawężeniu wyboru do najistotniejszych wariantów kluczowe informacje na temat bieżących programów i inicjatyw są łatwo dostępne w arkuszach informacyjnych do wydruku. Wyjaśniają one, w jaki sposób każdy wariant jest istotny dla obszarów wiejskich, oraz zawierają praktyczne informacje, linki do zaproszeń do składania wniosków i odpowiednie punkty kontaktowe.

WSKAZÓWKI, WSKAZÓWKI I INSPIRUJĄCE HISTORIE

Zestaw narzędzi dla obszarów wiejskich zawiera również obszerne wskazówki dotyczące jak najlepszego wykorzystania dostępnych możliwości. Użytkownicy mogą zainspirować się wieloma przykładami i analizami przykładów, odkrywając, w jaki sposób fundusze i mechanizmy wsparcia UE zostały już z powodzeniem wdrożone na obszarach wiejskich w całej UE. Na mapie, na której można kliknąć, wyświetla się wiele inspirujących historii – na przykład spółdzielnia Biovilla w Portugalii stała się wiodącym podmiotem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, promując turystykę przyrodniczą, programy edukacyjne i działania związane z odbudową krajobrazu dzięki połączeniu funduszy prywatnych i unijnych. Stosując podobne podejście, organizacja Meridaunia we Włoszech promowała doświadczenia związane z turystyką wiejską, środowiskową i kulturalną, a także lokalne produkty rolne, zwiększając tym samym konkurencyjność i reputację obszaru Monti Dauni. W Rumunii z funduszy UE współfinansowano utworzenie drewnianej produkcji zabawek, która obecnie eksportuje się na całym świecie i stworzyła kilka miejsc pracy.

Sekcja „ Zasoby” zawiera wytyczne, sprawozdania i podręczniki dotyczące możliwości finansowania przez UE dla konkretnych sektorów, w tym sieci szerokopasmowych, kultury, edukacji, energii, środowiska i turystyki. Dodatkowe materiały źródłowe można znaleźć na często zadawanych pytaniach i na dalszych stronach.

Kontekst ogólny

Zestaw narzędzi dla obszarów wiejskich jest częścią długoterminowej wizji Komisji na rzecz silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich w UE.

Obszary wiejskie UE obejmują 83 % terytorium UE i zamieszkuje 30 % ludności UE. W 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła długoterminową wizję obszarów wiejskich UE, w której określiła wyzwania i obawy, przed którymi stoją te obszary, a także wiele dostępnych im możliwości. Oprócz wszystkich funduszy UE przyczyniających się do wspierania zamożnych obszarów wiejskich wizja opiera się na dwóch filarach, które wzajemnie się uzupełniają: plan działania na rzecz obszarów wiejskich i pakt na rzecz obszarów wiejskich. W planie działania przedstawiono cztery obszary działania Komisji Europejskiej w celu pobudzenia silniejszych, lepiej skomunikowanych, odpornych i zamożnych obszarów wiejskich UE. Pakt na rzecz obszarów wiejskich stanowi ramy współpracy między organami i zainteresowanymi stronami chcącymi działać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Szczegółowe statystyki i analizy dotyczące obszarów wiejskich UE, obejmujące aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe, są dostępne w Obserwatorium Obszarów Wiejskich.

 

załączniki

Update cookies preferences