Aktualności

2023-09-19

wydarzenia

UE–Chiny: Komisja i Chiny prowadzą drugi dialog cyfrowy wysokiego szczebla

Komisja przeprowadziła drugi dialog cyfrowy wysokiego szczebla z Chinami.


Dialog ten, któremu współprzewodniczyli Věra Jourová, wiceprzewodnicząca do spraw wartości i przejrzystości, oraz Zhang Guoqing, wicepremier Chin, dotyczył kluczowych kwestii, takich jak regulacje dotyczące platform i danych, sztuczna inteligencja, badania naukowe i innowacje, transgraniczny przepływ danych przemysłowych, czy też bezpieczeństwo produktów sprzedawanych przez internet, a jego gospodarzem był Pekin. W rozmowach brał również udział Didier Reynders, komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości i praw konsumentów, za pośrednictwem wideo.

Obie strony przeprowadziły dogłębną dyskusję na temat kluczowych obszarów polityki cyfrowej i technologii cyfrowych. Komisja przedstawiła aktualne informacje na temat zmian regulacyjnych w UE, w tym na temat aktu o usługach cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych.

Obie strony zaprezentowały również swoje poglądy na temat sztucznej inteligencji. Komisja omówiła rozwój sytuacji w zakresie aktu w sprawie sztucznej inteligencji oraz podkreśliła, w świetle ostatnich sprawozdań ONZ, znaczenie etycznego wykorzystania tej technologii przy pełnym poszanowaniu powszechnych praw człowieka.

Komisja ponownie wyraziła poparcie dla globalnych i interoperacyjnych norm w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i zaapelowała do władz chińskich o zapewnienie sprawiedliwego i opartego na wzajemności otoczenia biznesowego w dziedzinie cyfrowej.

Wyraziła również zaniepokojenie trudnościami, z jakimi borykają się w Chinach, w wyniku najnowszych przepisów, przedsiębiorstwa z UE przy korzystaniu z ich danych przemysłowych. Dyskusje na ten temat będą kontynuowane w ramach dialogu gospodarczego wysokiego szczebla w celu znalezienia konkretnych rozwiązań.

Komisja wyjaśniła swoje podejście ograniczania ryzyka („de-risking”) w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa gospodarczego, które polega na zmniejszaniu ryzyka dla łańcuchów dostaw, infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa technologicznego.

Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo produktów, Komisja i Chiny z zadowoleniem przyjęły podpisanie planu działania dotyczącego bezpieczeństwa produktów sprzedawanych przez internet.

Celem tego planu działania jest dalsze zacieśnianie dialogu i współpracy między Komisją Europejską a Głównym Urzędem Celnym Chin (GACC). Obie strony zgodziły się na szybką wymianę informacji na temat niebezpiecznych produktów sprzedawanych przez internet, organizowanie regularnych warsztatów w celu wymiany informacji i wiedzy na temat przepisów ustawowych, wykonawczych i najlepszych praktyk oraz organizowanie specjalnych działań uświadamiających i szkoleniowych na temat unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów dla przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż przez internet.

Chiny przedstawiły aktualne informacje na temat swojej polityki i praktyk w dziedzinie cyfrowej. Obie strony zgodziły się kontynuować rozmowy na szczeblu technicznym poprzez wznowienie dialogu między Chinami a UE w dziedzinie ICT.

Kontekst

Pierwszy dialog cyfrowy wysokiego szczebla między UE a Chinami odbył się we wrześniu 2020 r. i było to ostatnie spotkanie aż do teraz. Wznowienie tego dialogu przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała podczas wizyty w Pekinie 6 kwietnia 2023 r.

Od 2009 r. Komisja prowadzi dialog z Chinami w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na szczeblu technicznym, obejmujący ICT i politykę cyfrową oraz kwestie regulacyjne. Jednak ostatnie spotkanie w ramach tego dialogu również odbyło się w 2020 r. Ponadto współpraca z Chinami w dziedzinie nauki, technologii i innowacji odbywa się w ramach wspólnego planu działania dotyczącego przyszłości współpracy UE–Chiny w dziedzinie nauki, technologii i innowacji, na temat którego trwają rozmowy.

UE aktywnie angażuje się w zarządzanie sztuczną inteligencją, w szczególności poprzez wniosek ustawodawczy dotyczący aktu w sprawie sztucznej inteligencji oraz na arenie międzynarodowej w ramach procesu z Hiroszimy G7. Wniesie również wkład w dyskusje na temat globalnego zarządzania zainicjowane przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

załączniki