Aktualności

2024-04-08

wydarzenia

UE i USA kontynuują ścisłą współpracę handlową i technologiczną w czasach globalnych wyzwań

UE i Stany Zjednoczone odbyły szóste posiedzenie Rady UE-USA ds. Handlu i Technologii (TTC) w Leuven (Belgia).


 

Posiedzenie pozwoliło ministrom wykorzystać bieżące prace i przedstawić nowe wyniki prac Rady ds. Handlu i Technologii po dwóch i pół roku współpracy.

Rada ds. Handlu i Technologii jest kluczowym forum ścisłej współpracy w kwestiach handlu transatlantyckiego i technologii. Komisję reprezentowali wiceprzewodniczący wykonawczy Margrethe Vestager i Valdis Dombrovskis, a także komisarz Thierry Breton. Po stronie USA obecni byli sekretarz stanu USA Antony Blinken, sekretarz handlu USA Gina Raimondo i przedstawiciel USA ds. handlu Katherine Tai.

Spotkanie odbyło się w trudnym kontekście geopolitycznym, w tym w nielegalnej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie i globalnej presji gospodarczej. Ponadto przyspieszenie transformacji cyfrowej i ekologicznej otwiera możliwości wzrostu i innowacji, ale wymaga również współpracy transatlantyckiej na rzecz wspólnego podejścia. Spotkanie pokazało, że istnieje silne zaangażowanie na rzecz wzmocnienia transatlantyckiego przywództwa w zakresie powstających technologii i w środowisku cyfrowym, ułatwiania dwustronnego handlu i inwestycji, współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa gospodarczego oraz obrony praw człowieka i wartości. 

Współpraca transatlantycka w zakresie sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, 6G, półprzewodników i normalizacji

UE i USA potwierdziły swoje wspólne zaangażowanie na rzecz opartego na analizie ryzyka podejścia do sztucznej inteligencji (AI) oraz wspierania bezpiecznych i wiarygodnych technologii sztucznej inteligencji. Obaj partnerzy wierzą, że sztuczna inteligencja może pomóc w znalezieniu rozwiązań globalnych wyzwań. W opublikowanym dziś dokumencie podsumowującym pt. „ Sztuczna inteligencja dla dobra publicznego” wskazano kluczowe etapy, w których UE i USA współpracują w dziedzinie ekstremalnych zjawisk pogodowych, energii, reagowania kryzysowego i odbudowy.

Partnerzy ogłosili również nowy dialog między unijnym biurem ds. sztucznej inteligencji a amerykańskim Instytutem Bezpieczeństwa na temat opracowania narzędzi, metod i poziomów odniesienia na potrzeby pomiaru i oceny modeli sztucznej inteligencji. Od czasu uruchomienia Rady ds. Handlu i Technologii w 2021 r. UE i USA pracują nad przejrzystością i ograniczaniem ryzyka, aby czerpać korzyści ze sztucznej inteligencji dla swoich obywateli i społeczeństw oraz kontynuować wdrażanie wspólnego planu działania na rzecz godnej zaufania sztucznej inteligencji i zarządzania ryzykiem.   

UE i USA przyjęły dziś wspólną wizję 6G, określającą drogę wiodącej roli w tej technologii i podpisały porozumienie administracyjne dotyczące współpracy badawczej. Opiera się to na prognozie 6G przyjętej w maju 2023 r. oraz na planie działania dla przemysłu 6G z grudnia 2023 r.

Jeśli chodzi o półprzewodniki, UE i USA przedłużają o trzy lata swoje dwa porozumienia administracyjne, w ramach których skutecznie współpracują, aby zidentyfikować zakłócenia w łańcuchu dostaw na wczesnym etapie i zapewnić przejrzystość dotacji. Zobowiążą się do współpracy w zakresie dotychczasowych półprzewodników i połączą siły w badaniach w celu znalezienia alternatyw dla substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w chipach, w tym poprzez wykorzystanie zdolności w zakresie sztucznej inteligencji.  

Jeżeli chodzi o nowe standardy technologiczne, UE i USA publikują sprawozdanie dotyczące mapowania tożsamości cyfrowej w celu zidentyfikowania przypadków użycia na potrzeby interoperacyjności transatlantyckiej i transgranicznego korzystania z tożsamości cyfrowych.  W 2023 r. UE i USA zatwierdziły wspólną międzynarodową normę dotyczącą systemów ładowania megawatów do celów ładowania elektrycznych pojazdów ciężkich. Partnerzy będą nadal pracować nad normami jako czynniki umożliwiające transformację ekologiczną.

Zwiększanie umiejętności cyfrowych i talentów ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia transformacji cyfrowej. Grupa zadaniowa ds. talentów na rzecz wzrostu, powołana w kwietniu 2023 r. z rocznym mandatem, posłużyła jako platforma bogatej wymiany informacji na temat rozwoju innowacyjnych umiejętności i możliwych do podjęcia działań w celu rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w sektorze technologicznym zarówno w UE, jak i w Stanach Zjednoczonych. Grupa zadaniowa przedstawiła wyniki tych dyskusji przy okazji posiedzenia Rady ds. Handlu i Technologii.  

Promowanie łatwiejszego, bardziej zrównoważonego i bezpieczniejszego handlu na rynku transatlantyckim

Promowanie zrównoważonego handlu w ramach transformacji ekologicznej jest priorytetem obu stron, a Rada ds. Handlu i Technologii pozostaje kluczowym forum współpracy UE i USA w tym zakresie. Obie strony potwierdziły znaczenie Transatlantyckiej Inicjatywy na rzecz Zrównoważonego Handlu (TIST), która od czasu jej powstania w 2022 r. wyznacza ramy prac TTC w tym zakresie. Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie podsumowali prace prowadzone w ramach TIST, w tym nad oceną zgodności, aby ułatwić handel towarami i technologiami, które mają zasadnicze znaczenie dla transformacji ekologicznej. Postanowili opublikować wspólny katalog najlepszych praktyk w zakresie zielonych zamówień publicznych, aby pomóc w przyspieszeniu wdrażania projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju finansowanych ze środków publicznych oraz zacieśnić współpracę w zakresie łańcuchów dostaw energii słonecznej.

UE i USA zadeklarowały zamiar ułatwienia handlu transatlantyckiego i dalszego pogłębiania ich jedynego w swoim rodzaju partnerstwa gospodarczego.  W tym celu obie strony zgodziły się na ułatwienie stosowania narzędzi cyfrowych w handlu. W szczególności podjęły one kroki w celu ułatwienia przedsiębiorstwom handlu cyfrowego poprzez koordynację i dostosowanie ich odpowiednich standardów technicznych dotyczących systemów fakturowania elektronicznego, co powinno znacznie ograniczyć czas i ograniczyć biurokrację. Ograniczy to również zużycie papieru i emisje dwutlenku węgla związane z tradycyjnymi metodami fakturowania.

Ponadto obie strony potwierdziły znaczenie dialogu UE-USA na temat zachęt do czystej energii jako platformy wymiany informacji w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji oraz zakłóceń w handlu i inwestycjach w sektorze czystej energii. Z zadowoleniem przyjęli również publikację zaleceń dotyczących większej kompatybilności transatlantyckiej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, które stanowią uzupełnienie wcześniej opublikowanych transatlantyckich zaleceń technicznych dotyczących finansowanego przez rząd wdrażania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych [LINK].

Ponadto UE i USA twierdzą, że zrównoważony handel polega nie tylko na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, ale również na zapewnieniu sprawiedliwej transformacji dla pracowników i przedsiębiorstw w górę i w dół łańcucha dostaw. Cel ten został podkreślony w pracach prowadzonych w ramach dialogu na temat handlu i pracy (TALD), w ramach którego, opierając się na dyskusjach przeprowadzonych podczas warsztatów z partnerami społecznymi zorganizowanych na piątym posiedzeniu Rady ds. Handlu i Technologii w styczniu 2024 r., odbyło się trzecie posiedzenie na dzisiejszym posiedzeniu ministerialnym Rady ds. Handlu i Technologii.

Ponadto UE i USA intensywnie zaangażowały się w prace nad minerałami krytycznymi, które są niezbędne dla szerokiego zestawu technologii potrzebnych w strategicznych sektorach UE, takich jak przemysł technologii neutralnych emisyjnie, oraz sektor cyfrowy, kosmiczny i obronny. UE i USA czynią postępy w negocjacjach w sprawie porozumienia w sprawie minerałów krytycznych. Umowa ta ma na celu wzmocnienie łańcuchów dostaw minerałów krytycznych do akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz wzmocnienie ochrony pracy i środowiska w międzynarodowych łańcuchach dostaw minerałów krytycznych. UE i USA z zadowoleniem przyjęły również uruchomienie Forum Partnerstwa na rzecz Bezpieczeństwa Minerał (więcej informacji będzie dostępnych tutaj), któremu będą współprzewodniczyć, i oczekują owocnej współpracy z wieloma partnerami na całym świecie.

Ministrowie rozmawiali też o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa gospodarczego. W związku z tym UE i USA potwierdziły swoje wspólne obawy dotyczące wyzwań związanych z wymuszeniem gospodarczym i praktykami nierynkowymi stosowanymi przez państwa trzecie i zdecydowały się kontynuować wysiłki na rzecz zmniejszenia ryzyka i dywersyfikacji swoich stosunków handlowych i inwestycyjnych. Uznali również ważną rolę, jaką Rada ds. Handlu i Technologii konsekwentnie odgrywa w optymalizacji prac UE-USA w zakresie kontroli wywozu przeciwko Rosji i Białorusi. Zdecydowali się jeszcze bardziej dostosować swoje priorytety w tym zakresie i kontynuować prace nad ułatwieniem bezpiecznego handlu zaawansowanej technologii przy jednoczesnym utrzymaniu skutecznego systemu kontroli wywozu.

UE i USA prowadziły wspólne prace w celu określenia i promowania najlepszych praktyk w zakresie monitorowania inwestycji zagranicznych i będą nadal wymieniać informacje w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Obie strony zgodziły się również kontynuować wymianę informacji na temat sposobów reagowania na zagrożenia związane z inwestycjami wychodzącymi w niektóre technologie krytyczne.

Obrona praw człowieka i wartości w zmieniającym się geopolitycznym środowisku cyfrowym

UE i USA zgadzają się, że platformy internetowe powinny ponosić większą odpowiedzialność za zapewnienie sprawiedliwego, przejrzystego i odpowiedzialnego środowiska cyfrowego, w tym poprzez przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć i ochronę obrońców praw człowieka w internecie. Partnerzy opracowali zestaw wspólnych zasad dotyczących przemocy ze względu na płeć na platformach internetowych, które uzupełniają wykaz zasad wysokiego szczebla dotyczących ochrony i wzmocnienia pozycji małoletnich oraz dostępu naukowców do danych, które są zgodne z unijnym aktem prawnym o usługach cyfrowych.

Obaj partnerzy są zdeterminowani wspierać demokrację na całym świecie i bronić praw człowieka, wolnych i niezależnych mediów oraz zwalczać zagraniczne manipulacje informacjami i ingerencje w informacje, zwłaszcza w roku, w którym odbywa się wiele wyborów na świecie. Następnie opublikowali wspólne zalecane działania dla platform internetowych w zakresie ochrony obrońców praw człowieka w internecie.

UE i USA zobowiązały się do ułatwienia dostępu do danych z platform internetowych i opublikowały sprawozdanie na temat mechanizmów dostępu naukowców do takich danych, które opiera się na wysiłkach podejmowanych przez środowisko akademickie i naukowe.

Ponadto UE i USA potwierdziły swoje zobowiązanie do wspierania projektów w zakresie bezpiecznej i odpornej infrastruktury cyfrowej i łączności w państwach trzecich oraz ogłosiły wspólny pakiet wsparcia dla Tunezji. Przyczynia się to do realizacji projektów realizowanych w Kostaryce, na Jamajce, w Kenii i na Filipinach.

Kolejne kroki

Szeroko zakrojone wyniki prac Rady ds. Handlu i Technologii od czasu jej uruchomienia w 2021 r. świadczą o wartości tego transatlantyckiego forum politycznego i zleceniodawcy zgodzili się co do potrzeby kontynuowania tych prac. W związku z tym, w miarę jak obie strony przystąpią do swoich procesów wyborczych, UE i USA zastanowią się nad dotychczasowymi doświadczeniami i możliwymi rozwiązaniami. W międzyczasie kontynuowane będą prace techniczne w ramach Rady ds. Handlu i Technologii. Opierając się na dotychczasowych wnioskach z naszej współpracy, zamierzamy wykorzystać pozostałą część 2024 r. do współpracy z zainteresowanymi stronami z UE i USA w celu zebrania ich opinii na temat przyszłości TTC.

Kontekst ogólny

Na szczycie w Brukseli 15 czerwca 2021 r. UE i USA powołały Radę UE-USA ds. Handlu i Technologii. Służyła jako forum do omawiania i koordynowania kluczowych kwestii handlowych i technologicznych oraz do pogłębienia współpracy transatlantyckiej w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Inauguracyjne posiedzenie ministerialne TTC odbyło się w Pittsburghu 29 września 2021 r. W następstwie tego spotkania powołano dziesięć grup roboczych zajmujących się takimi kwestiami jak normy technologiczne, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, kontrola wywozu i globalne wyzwania handlowe. Następnie odbyło się drugie posiedzenie w Paryżu 16 maja 2022 r., trzecie posiedzenie w College Park w Maryland w grudniu 2022 r., czwarte posiedzenie w Luleå (Szwecja) w maju 2023 r. i piąte posiedzenie w Waszyngtonie w styczniu 2024 r.

UE i USA niezmiennie pozostają kluczowymi partnerami handlowymi i geopolitycznymi. Handel dwustronny między UE a USA utrzymuje się na rekordowo wysokim poziomie – w 2023 r. ponad 1,6 bln EUR, a wartość inwestycji dwustronnych wzrosła do 5 bln EUR.

 

UE i Stany Zjednoczone odbyły dziś szóste posiedzenie Rady UE-USA ds. Handlu i Technologii (TTC) w Leuven (Belgia). Posiedzenie pozwoliło ministrom wykorzystać bieżące prace i przedstawić nowe wyniki prac Rady ds. Handlu i Technologii po dwóch i pół roku współpracy.

Rada ds. Handlu i Technologii jest kluczowym forum ścisłej współpracy w kwestiach handlu transatlantyckiego i technologii. Komisję reprezentowali wiceprzewodniczący wykonawczy Margrethe Vestager i Valdis Dombrovskis, a także komisarz Thierry Breton. Po stronie USA obecni byli sekretarz stanu USA Antony Blinken, sekretarz handlu USA Gina Raimondo i przedstawiciel USA ds. handlu Katherine Tai.

Spotkanie odbyło się w trudnym kontekście geopolitycznym, w tym w nielegalnej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie i globalnej presji gospodarczej. Ponadto przyspieszenie transformacji cyfrowej i ekologicznej otwiera możliwości wzrostu i innowacji, ale wymaga również współpracy transatlantyckiej na rzecz wspólnego podejścia. Spotkanie pokazało, że istnieje silne zaangażowanie na rzecz wzmocnienia transatlantyckiego przywództwa w zakresie powstających technologii i w środowisku cyfrowym, ułatwiania dwustronnego handlu i inwestycji, współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa gospodarczego oraz obrony praw człowieka i wartości. 

Współpraca transatlantycka w zakresie sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, 6G, półprzewodników i normalizacji

UE i USA potwierdziły swoje wspólne zaangażowanie na rzecz opartego na analizie ryzyka podejścia do sztucznej inteligencji (AI) oraz wspierania bezpiecznych i wiarygodnych technologii sztucznej inteligencji. Obaj partnerzy wierzą, że sztuczna inteligencja może pomóc w znalezieniu rozwiązań globalnych wyzwań. W opublikowanym dziś dokumencie podsumowującym pt. „ Sztuczna inteligencja dla dobra publicznego” wskazano kluczowe etapy, w których UE i USA współpracują w dziedzinie ekstremalnych zjawisk pogodowych, energii, reagowania kryzysowego i odbudowy.

Partnerzy ogłosili również nowy dialog między unijnym biurem ds. sztucznej inteligencji a amerykańskim Instytutem Bezpieczeństwa na temat opracowania narzędzi, metod i poziomów odniesienia na potrzeby pomiaru i oceny modeli sztucznej inteligencji. Od czasu uruchomienia Rady ds. Handlu i Technologii w 2021 r. UE i USA pracują nad przejrzystością i ograniczaniem ryzyka, aby czerpać korzyści ze sztucznej inteligencji dla swoich obywateli i społeczeństw oraz kontynuować wdrażanie wspólnego planu działania na rzecz godnej zaufania sztucznej inteligencji i zarządzania ryzykiem.   

UE i USA przyjęły dziś wspólną wizję 6G, określającą drogę wiodącej roli w tej technologii i podpisały porozumienie administracyjne dotyczące współpracy badawczej. Opiera się to na prognozie 6G przyjętej w maju 2023 r. oraz na planie działania dla przemysłu 6G z grudnia 2023 r.

Jeśli chodzi o półprzewodniki, UE i USA przedłużają o trzy lata swoje dwa porozumienia administracyjne, w ramach których skutecznie współpracują, aby zidentyfikować zakłócenia w łańcuchu dostaw na wczesnym etapie i zapewnić przejrzystość dotacji. Zobowiążą się do współpracy w zakresie dotychczasowych półprzewodników i połączą siły w badaniach w celu znalezienia alternatyw dla substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w chipach, w tym poprzez wykorzystanie zdolności w zakresie sztucznej inteligencji.  

Jeżeli chodzi o nowe standardy technologiczne, UE i USA publikują sprawozdanie dotyczące mapowania tożsamości cyfrowej w celu zidentyfikowania przypadków użycia na potrzeby interoperacyjności transatlantyckiej i transgranicznego korzystania z tożsamości cyfrowych.  W 2023 r. UE i USA zatwierdziły wspólną międzynarodową normę dotyczącą systemów ładowania megawatów do celów ładowania elektrycznych pojazdów ciężkich. Partnerzy będą nadal pracować nad normami jako czynniki umożliwiające transformację ekologiczną.

Zwiększanie umiejętności cyfrowych i talentów ma zasadnicze znaczenie dla powodzenia transformacji cyfrowej. Grupa zadaniowa ds. talentów na rzecz wzrostu, powołana w kwietniu 2023 r. z rocznym mandatem, posłużyła jako platforma bogatej wymiany informacji na temat rozwoju innowacyjnych umiejętności i możliwych do podjęcia działań w celu rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej w sektorze technologicznym zarówno w UE, jak i w Stanach Zjednoczonych. Grupa zadaniowa przedstawiła wyniki tych dyskusji przy okazji posiedzenia Rady ds. Handlu i Technologii.  

Promowanie łatwiejszego, bardziej zrównoważonego i bezpieczniejszego handlu na rynku transatlantyckim

Promowanie zrównoważonego handlu w ramach transformacji ekologicznej jest priorytetem obu stron, a Rada ds. Handlu i Technologii pozostaje kluczowym forum współpracy UE i USA w tym zakresie. Obie strony potwierdziły znaczenie Transatlantyckiej Inicjatywy na rzecz Zrównoważonego Handlu (TIST), która od czasu jej powstania w 2022 r. wyznacza ramy prac TTC w tym zakresie. Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie podsumowali prace prowadzone w ramach TIST, w tym nad oceną zgodności, aby ułatwić handel towarami i technologiami, które mają zasadnicze znaczenie dla transformacji ekologicznej. Postanowili opublikować wspólny katalog najlepszych praktyk w zakresie zielonych zamówień publicznych, aby pomóc w przyspieszeniu wdrażania projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju finansowanych ze środków publicznych oraz zacieśnić współpracę w zakresie łańcuchów dostaw energii słonecznej.

UE i USA zadeklarowały zamiar ułatwienia handlu transatlantyckiego i dalszego pogłębiania ich jedynego w swoim rodzaju partnerstwa gospodarczego.  W tym celu obie strony zgodziły się na ułatwienie stosowania narzędzi cyfrowych w handlu. W szczególności podjęły one kroki w celu ułatwienia przedsiębiorstwom handlu cyfrowego poprzez koordynację i dostosowanie ich odpowiednich standardów technicznych dotyczących systemów fakturowania elektronicznego, co powinno znacznie ograniczyć czas i ograniczyć biurokrację. Ograniczy to również zużycie papieru i emisje dwutlenku węgla związane z tradycyjnymi metodami fakturowania.

Ponadto obie strony potwierdziły znaczenie dialogu UE-USA na temat zachęt do czystej energii jako platformy wymiany informacji w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji oraz zakłóceń w handlu i inwestycjach w sektorze czystej energii. Z zadowoleniem przyjęli również publikację zaleceń dotyczących większej kompatybilności transatlantyckiej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, które stanowią uzupełnienie wcześniej opublikowanych transatlantyckich zaleceń technicznych dotyczących finansowanego przez rząd wdrażania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych [LINK].

Ponadto UE i USA twierdzą, że zrównoważony handel polega nie tylko na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, ale również na zapewnieniu sprawiedliwej transformacji dla pracowników i przedsiębiorstw w górę i w dół łańcucha dostaw. Cel ten został podkreślony w pracach prowadzonych w ramach dialogu na temat handlu i pracy (TALD), w ramach którego, opierając się na dyskusjach przeprowadzonych podczas warsztatów z partnerami społecznymi zorganizowanych na piątym posiedzeniu Rady ds. Handlu i Technologii w styczniu 2024 r., odbyło się trzecie posiedzenie na dzisiejszym posiedzeniu ministerialnym Rady ds. Handlu i Technologii.

Ponadto UE i USA intensywnie zaangażowały się w prace nad minerałami krytycznymi, które są niezbędne dla szerokiego zestawu technologii potrzebnych w strategicznych sektorach UE, takich jak przemysł technologii neutralnych emisyjnie, oraz sektor cyfrowy, kosmiczny i obronny. UE i USA czynią postępy w negocjacjach w sprawie porozumienia w sprawie minerałów krytycznych. Umowa ta ma na celu wzmocnienie łańcuchów dostaw minerałów krytycznych do akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz wzmocnienie ochrony pracy i środowiska w międzynarodowych łańcuchach dostaw minerałów krytycznych. UE i USA z zadowoleniem przyjęły również uruchomienie Forum Partnerstwa na rzecz Bezpieczeństwa Minerał (więcej informacji będzie dostępnych tutaj), któremu będą współprzewodniczyć, i oczekują owocnej współpracy z wieloma partnerami na całym świecie.

Ministrowie rozmawiali też o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa gospodarczego. W związku z tym UE i USA potwierdziły swoje wspólne obawy dotyczące wyzwań związanych z wymuszeniem gospodarczym i praktykami nierynkowymi stosowanymi przez państwa trzecie i zdecydowały się kontynuować wysiłki na rzecz zmniejszenia ryzyka i dywersyfikacji swoich stosunków handlowych i inwestycyjnych. Uznali również ważną rolę, jaką Rada ds. Handlu i Technologii konsekwentnie odgrywa w optymalizacji prac UE-USA w zakresie kontroli wywozu przeciwko Rosji i Białorusi. Zdecydowali się jeszcze bardziej dostosować swoje priorytety w tym zakresie i kontynuować prace nad ułatwieniem bezpiecznego handlu zaawansowanej technologii przy jednoczesnym utrzymaniu skutecznego systemu kontroli wywozu.

UE i USA prowadziły wspólne prace w celu określenia i promowania najlepszych praktyk w zakresie monitorowania inwestycji zagranicznych i będą nadal wymieniać informacje w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Obie strony zgodziły się również kontynuować wymianę informacji na temat sposobów reagowania na zagrożenia związane z inwestycjami wychodzącymi w niektóre technologie krytyczne.

Obrona praw człowieka i wartości w zmieniającym się geopolitycznym środowisku cyfrowym

załączniki

Update cookies preferences