Aktualności

2021-06-10

wydarzenia

Zamówienia publiczne: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciw Polsce w związku z nieprzestrzeganiem unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości, uznając, że polskie przepisy transponujące dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE i 2014/25/UE oraz dyrektywę 2014/23/UE) nie są w pełni zgodne z prawodawstwem UE.


 Polskie przepisy wyłączają dwie kategorie zamówień z zakresu stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

- zamówienia na produkcję i dystrybucję niektórych dokumentów urzędowych, takich jak dowody tożsamości, paszporty, tytuły egzekucyjne wydawane przez sądy, dokumenty notarialne, zaświadczenia lekarskie, prawa jazdy, znaki akcyzy, karty do głosowania, a także oprogramowanie do zarządzania takimi dokumentami;
- zamówienia na świadczenie bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, takich jak wypłaty z bankowego funduszu gwarancyjnego i restrukturyzacja upadających banków.

Chociaż unijne dyrektywy w sprawie zamówień publicznych dopuszczają pewne wyłączenia w przypadku zamówień udzielanych bez przetargów konkurencyjnych, Komisja uważa, że nie mają one zastosowania do szerokich kategorii zamówień wyłączonych na mocy prawa polskiego. W szczególności Komisja jest zdania, że polskie wyłączenie dotyczące produkcji i dystrybucji dokumentów urzędowych oraz bankowych usług restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji narusza prawo UE.

Początkowo w dniu 25 stycznia 2019 r. Komisja wystosowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Po przeprowadzeniu oceny odpowiedzi władz polskich Komisja podjęła dalsze działania i w dniu 28 listopada 2019 r. przesłała uzasadnioną opinię. Ponieważ Komisja nadal uważa, że niezgodności, o których mowa powyżej, wciąż się utrzymują, podjęła ona decyzję o skierowaniu sprawy przeciw Polsce do Trybunału Sprawiedliwości.

Kontekst

Prawodawstwo UE dotyczące zamówień publicznych wymaga, aby zamówienia publiczne o wartości przekraczającej określony próg były przedmiotem przetargów przy poszanowaniu zasad przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji.

W obecnej sprawie Komisja działa na rzecz ochrony uczciwej konkurencji, optymalnego wykorzystywania pieniędzy podatników oraz zapewnienia potencjalnie zainteresowanym wykonawcom dostępu do dwóch kategorii zamówień, które w Polsce nie są udzielane w drodze przetargów konkurencyjnych wymaganych przez prawodawstwo UE.

załączniki