Aktualności

2022-01-11

wydarzenia

Fundusz o wartości 47 mln euro na rzecz ochrony własności intelektualnej unijnych MŚP podczas odbudowy po pandemii COVID-19 oraz w trakcie transformacji ekologicznej i cyfrowej

Komisja i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) uruchomiły dziś - 11.01.2022 roku, nowy fundusz dla unijnych MŚP, oferujący MŚP z siedzibą w UE bony, aby wspomóc je w ochronie ich praw własności intelektualnej. Jest to drugi unijny fundusz dla MŚP, którego celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w odbudowie po pandemii Covid-19 oraz podczas transformacji ekologicznej i cyfrowej przez kolejne trzy lata (2022-2024).


Wiceprzewodnicząca wykonawcza Margrethe Vestager, która jest odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: Małe jest piękne, ale jeżeli MŚP chcą dalej się rozwijać lub osiągnąć pozycję lidera w zakresie nowych technologii, muszą chronić swoich innowacji i wynalazków, tak samo jak robią to duże firmy. Nowe idee i wiedza ekspercka stanowią główną wartość dodaną UE. Za pomocą tego funduszu chcemy wspierać MŚP w tych szczególnych czasach i pomóc im w pozostaniu silnymi i innowacyjnymi w nadchodzących dekadach.

Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton powiedział: Fakt, że MŚP szczególnie ucierpiały na skutek kryzysu związanego z COVID-19 jest oczywisty. Przedsiębiorstwa te wciąż pozostają jednak podstawowym filarem naszej gospodarki, naszych ekosystemów Fundusz pomoże MŚP w pełni wykorzystać ich innowacyjność i kreatywność, co ma kluczowe znaczenie dla rekapitalizacji MŚP oraz postępu transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Wsparcie unijnego funduszu dla MŚP, którego budżet wynosi 47 mln euro, obejmie:

zwrot 90 proc. opłat pobieranych przez państwa członkowskie z tytułu usług diagnostyki własności intelektualnej, które pomagają szczegółowo ocenić potrzeby ubiegającego się o wsparcie MŚP w zakresie własności intelektualnej, biorąc pod uwagę potencjał innowacyjny wartości niematerialnych przedsiębiorstwa;
zwrot 75 proc. opłat pobieranych przez urzędy ds. własności intelektualnej ( w tym krajowe urzędy ds. własności intelektualnej, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i Urząd ds. Własności Intelektualnej Beneluksu) podczas rejestracji znaków towarowych i wzorów;
zwrot 50 proc. opłat pobieranych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej z tytułu uzyskania międzynarodowych znaków towarowych i ochrony wzorów;
zwrot 50 proc. opłat pobieranych przez krajowe urzędy ds. własności intelektualnej z tytułu rejestracji patentów w 2022 r.;
od 2023 r. fundusz może objąć również inne usługi np. częściowy zwrot kosztów poszukiwania wcześniej znanych rozwiązań opartych na tej samej idei czy ponoszonych z tytułu dokonywania zgłoszenia patentowego; usługi prywatnego doradztwa (rejestracja patentu, umowy licencyjne, wycena własności intelektualnej, pozasądowe rozstrzyganie sporów itd.) świadczone przez adwokatów specjalizujących się w dziedzinie własności intelektualnej.
W celu ochrony swoich innowacji MŚP potrzebują elastycznych narzędzi w obszarze własności intelektualnej i dostępu do szybkiego finansowania. Dlatego wsparcie z nowego unijnego funduszu dla MŚP obejmuje teraz po raz pierwszy również patenty. Opiewający na kwotę 2 mln euro wkład finansowy Komisji zostanie w pełni przeznaczony na usługi związane z patentami. MŚP będzie mogło np. ubiegać się o zwrot opłat rejestracyjnych związanych z opatentowaniem swoich wynalazków w kraju członkowskim.

EUIPO będzie zarządzał funduszem dla MŚP za pomocą zaproszeń do składania wniosków. Pierwsze z nich zostaje uruchomione dzisiaj na stronie internetowej EUIPO.

W celu zagwarantowania uczciwego i równego traktowania potencjalnych beneficjentów, a także aby zapewnić skuteczne zarządzanie działaniem, wnioski w sprawie dotacji będzie można składać w latach 2022-2024. Wnioski będą rozpatrywane i oceniane zgodnie z zasadą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło”. MŚP, które nie posiadają doświadczenia w zakresie własność intelektualna, powinny w pierwszej kolejności składać wnioski w sprawie usług diagnostyki własności intelektualnej, a dopiero w dalszej kolejności w spawie innych usług.

Podczas Dni Przemysłu UE (8-11 lutego 2022 r.) funduszowi dla MŚP zostanie poświęcona specjalna sesja, podczas której MŚP będą mogły zadawać pytania ekspertom zarządzającym funduszem i otrzymają praktyczny poradnik na temat wnioskowania o różne usługi. Specjalną sesję zaplanowano na 11 lutego 2022 r. Będzie można śledzić ją online poprzez subskrypcję Dni Przemysłu UE

 

załączniki