Klauzula Informacyjna

 

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kielce prowadzony w latach 2018-2020 przez Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan z siedzibą w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 25/4, 25-512 Kielce, NIP: 959-182-42-45; REGON: 260096530; wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079357.

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z faktem przetwarzania przez nas Twoich danych.  

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane:

a) na adres e-mail: europedirect-kielce@wp.pl

b) na adres pocztowy: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kielce
ul. Warszawska 25/4 25-512 Kielce

c) pod nr tel/fax: +41 341 70 39

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Dane osobowe przetwarzane są w celach wykonywania podstawowych zadań Punktu, przesyłania drogą mailową raz w miesiącu Europejskiego Biuletynu Informacyjnego, przesyłania drogą mailową zaproszeń do udziału w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych, przesyłania drogą mailową zaproszeń do udziału w bezpłatnych Europejskich Wykładach Otwartych, przesyłania drogą mailową innych informacji o działaniach Punktu Europe Direct Kielce skierowanych do dzieci, młodzieży, do Obywateli UE.

5. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).