Aktualności

2022-01-14

wydarzenia

Kreatywna Europa: większy budżet w 2022 r. na wsparcie sektora kultury i sektora kreatywnego

Komisja przyjęła program prac na 2022 r. Kreatywna Europa. Wkrótce zostaną ogłoszone zaproszenia do składania wniosków. 


Dzięki budżetowi w wysokości ok. 385 mln euro, czyli o prawie 100 mln euro większym niż w 2021 r., program Kreatywna Europa oznacza większe wsparcie dla partnerów w sektorze kultury i sektorze kreatywnym i należycie uwzględnia wyzwania wynikające z kryzysu związanego z COVID-19 i rosnącej globalnej konkurencji.

Komponent KULTURA programu będzie obejmował nowe zaproszenia do składania wniosków i inicjatywy w sektorach muzyki, dziedzictwa kulturowego, sztuk widowiskowych i literatury. Zostanie również uruchomiony program mobilności oferujący artystom, twórcom lub osobom zawodowo zajmującym się kulturą możliwość wyjazdu za granicę w celu rozwoju zawodowego lub współpracy międzynarodowej oraz znalezienia nowych odbiorców, wspólnego tworzenia, produkowania lub prezentowania swoich dzieł.

Komponent MEDIA koncentruje się na sektorze audiowizualnym i w 2022 r. będzie zawierał kilka nowości. Dostępne będzie finansowanie innowacyjnych gier wideo i doświadczeń związanych z rzeczywistością wirtualną. Nowe działanie „MEDIA 360 stopni” będzie ukierunkowane na wiodące fora branżowe i na współdziałanie z firmami w całym audiowizualnym łańcuchu wartości. Aby bardziej pobudzić innowacje, uruchomiony zostanie portal rynku MEDIA dla obiecujących przedsiębiorstw typu start-up („Media Market Gateway”). Wzmocniona zostanie współpraca między festiwalami filmowymi za pośrednictwem sieci kontaktów.

Komponent międzysektorowy zwiększy finansowanie dla „Laboratorium innowacji w sektorze kreatywnym” (Creative Innovation Lab) na potrzeby wspólnych projektów w zakresie innowacji obejmujących kilka sektorów kreatywnych. Wniesie również wkład w realizację nowego europejskiego Bauhausu. Zwiększy on także zakres wsparcia dla mediów informacyjnych poprzez dodatkowe środki na rzecz wolności mediów.

Program Kreatywna Europa zajmie się również kluczowymi kwestiami mającymi wpływ na sektor kultury i sektor kreatywny. Projekty finansowane w ramach programu MEDIA będą musiały wdrożyć strategie na rzecz ekologizacji i różnorodności, w tym równowagi płci. Program Kreatywna Europa przyczyni się zatem znacząco do realizacji priorytetów politycznych Komisji w zakresie zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego. Program będzie obejmował inicjatywy obejmujące dodatkowe priorytety UE, takie jak wkład w strategię UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego, a także Europejski Rok Młodzieży.

Sektor kultury i sektor kreatywny zachęca się również do korzystania z CulturEU, niedawno uruchomionego przewodnika internetowego na temat wszystkich dostępnych im funduszy UE. Interaktywna strona internetowa obejmuje łącznie 75 możliwości finansowania z 21 różnych programów UE, od programu Kreatywna Europa i Horyzont Europa po fundusze strukturalne i InvestEU.

 

 

załączniki